วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • เอกสารข่าวการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

  เอกสารข่าวการประ...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งช ...

 • โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

  โฆษก วิป สนช. แถลงข...

  วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิ ...

 • สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ว...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะป ...

หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุก ๆ กิจกรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีลักษณะทั่วไปดังนี้ ๑.องค์การระหว่างประเทศย่อมเป็นการรวมตัวของรัฐอธิปไตยที่เรีย ...

Read More »
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

หากท่านเป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำจะเห็นว่า ขณะนี้ เค้ารางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนมาทุกขณะแล้ว คาดการณ์กันว่าปลายเดือนกรกฎาคมไม่เกินเดือนสิงหา ...

Read More »
ย้อนดู.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙

ย้อนดู.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙

มีหลายบทความหลายงานเขียนทางวิชาการได้นำเสนอบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้ว ดังนั้นบทความนี้จึงขอนำเสนอภารกิจอันเป็นกิจการภายในทั่วไปอันเป็นเสมือนกลไกและเครื่องมือ ...

Read More »
การแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การแปรญัตติ เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีส่วนช่วยกลั่นกรองบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มี ...

Read More »
สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภาในสมัยวิสามัญ ๒๕๕๗

สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภาในสมัยวิสามัญ ๒๕๕๗

การประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมวุฒิสภา รวม ๒ ครั้ง สรุปได้ดังนี้ การพิจารณาเลือก แต ...

Read More »
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปกครองประเทศจนไม่สามารถปกครองได้ด้วยความสงบ อันเป็นผลให้เกิดการยึดอำนาจทางการปกครองประเทศ และภายหลังการยึดอำนาจได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธร ...

Read More »
บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บทบาทใหม่ของภาครัฐ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการเปิดเสรีด้านการค้า การบร ...

Read More »
๗๔ ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

๗๔ ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

  ร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งค้างการพิจารณาของทั้งสองสภาอยู่ก่อนที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒ ...

Read More »
สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาของคู่ความในคดี

สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาของคู่ความในคดี

ด้วยระบบกฎหมายของประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้คู่ความสามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหรือที่ร่วมเป็นองค์คณะได้ ทั้งนี้ ด้วยเป็นหลักการสำคัญที่ต้องการให้คู่ความทุกฝ่ายเกิดความเช ...

Read More »
สภานิติบัญญัติกับข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติกับข้อบังคับการประชุม

ภายหลังการรัฐประหารหรือยึดอำนาจการปกครองเพื่อล้มล้างรัฐบาลผู้บริหารประเทศโดยฝ่ายทหารหรือพลเรือน  แล้วแต่กรณี  จนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญการปกครองและแต่งตั้ง ...

Read More »
scroll to top