วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๗๖_๒๕๖๑ ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถาม ดังนี้      - กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาประชากรไทย นายเจตน์ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๘ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๗๕_๖๑  ๑.  รับรองรายงานการประชุม      รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ...

 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ...

 • วารสาร สาร สนช. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

  วารสาร สาร สนช. ฉบั...

  *** สภานิติบัญญัติแห่งชาติ *** พบกับเรื่องราว/สาระสำคัญด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ หรือดาวน์โหลดข้อม ...

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….

ที่ประชุม วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑๙ คน เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เมื่อวัน ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๗ ฉบับ พร้อมเตรียมการตั้ง กมธ. ซักถาม กรณีถอดถอน ส.ว. ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๗ ฉบับ พร้อมเตรียมการตั้ง กมธ. ซักถาม กรณีถอดถอน ส.ว. ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง

ที่ประชุม วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๗ ฉบับ พร้อมเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการซักถามตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ กรณีการ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

ที่ประชุม วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ จำนวน   ๒ ฉบับ พร้อมเห็นชอบในหลักการให้ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้าให้ข้อมูลความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
สรุปเหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

สรุปเหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แ ...

Read More »
สรุปเหตุผลการเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ….” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สรุปเหตุผลการเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ….” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอตั้ง กมธ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

วิป สนช. เสนอตั้ง กมธ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

วิป สนช. เตรียมเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ พร้อมตั้งคณะ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอให้ ป.ป.ช. ทบทวนแก้ไขร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิป สนช. เสนอให้ ป.ป.ช. ทบทวนแก้ไขร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ประชุม วิป สนช. มีมติขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุวัติ ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงขั้นตอนลงมติถอดถอน “นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์” วันศุกร์ที่ ๒๓ นี้

วิป สนช. แถลงขั้นตอนลงมติถอดถอน “นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์” วันศุกร์ที่ ๒๓ นี้

โฆษก วิป สนช. ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการลงมติถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง ๓ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ นี้ ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ คาดว่าจะใช้เวลา ๓ ชั่วโมง เพื่อดำเนินก ...

Read More »
scroll to top