วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ป ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ดังนี้     -  กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕๐_๒๕๖๑ ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑)  รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณ ...

มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.

มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เตรียมหาข้อสรุปรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของ สนช. ๕ คน เพื่อเสนอให้ที ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระ ...

Read More »
กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. กำหนดวันและเวลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประ ...

Read More »
วิป สนช. เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เข้าเป็น กมธ. ยกร่าง รธน. ภายใน ๒๘ ต.ค. นี้

วิป สนช. เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เข้าเป็น กมธ. ยกร่าง รธน. ภายใน ๒๘ ต.ค. นี้

วิป สนช. เปิดให้สมาชิก สนช. แสดงความประสงค์เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่ ๒๘ ต.ค. และจะคัดเลือกให้เหลือ ๕ คน ก่อนเสนอชื่อต่อที่ประชุมในวันที่ ๓๐ ต.ค. นี้ วันที่ ๒๑ ตุลา ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๓ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๓ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณา เรื่องด่วน ๑  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ...

Read More »
วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. มีมติบรรจุกรณีร้องขอให้ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบ ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช.คุณหญิงทรงสุดา เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

สนช.คุณหญิงทรงสุดา เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข ...

Read More »
มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช

มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top