วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ว ...

 • ประธาน สนช. มอบหมาย เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์

  ประธาน สนช. มอบหมา...

  วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานส ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา  ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบรายงาน ...

 • สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ว...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าท ...

การปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภา เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย

การปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภา เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย

อะไรคือ “สาเหตุ” ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ และการปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภา เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยเป็น“ทางออก” ที่จะช่วยแก้ปัญ ...

Read More »
ร่างพ.ร.บ. ค้างพิจารณาในสภาก่อนยุบสภาตกไปทั้งหมดหรือไม่

ร่างพ.ร.บ. ค้างพิจารณาในสภาก่อนยุบสภาตกไปทั้งหมดหรือไม่

ภายหลังที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา และต่อมามีพระราชกฤษฎียุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่าง พ.ร.บ. ...

Read More »
เรื่องค้างรอให้วุฒิสภาพิจารณา จะเป็นอย่างไรเมื่อ สว.บางส่วนครบวาระ

เรื่องค้างรอให้วุฒิสภาพิจารณา จะเป็นอย่างไรเมื่อ สว.บางส่วนครบวาระ

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง หรือสรรหาบางส่วนสิ้นสุดสมาชิกภาพไปเนื่องจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามว ...

Read More »
กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี “พันธกรณี” ใดบ้างที่ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องต้องกัน และบทบาทของภาครัฐจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงวิธีกา ...

Read More »
ร่างพรบ. ค้างสภา หลังพรก.ยุบสภา ๙ ธันวา

ร่างพรบ. ค้างสภา หลังพรก.ยุบสภา ๙ ธันวา

ร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ขณะมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖  (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี)  รวมแล้ว  ๔๒  ฉบับด้วยกัน แยกเป็ ...

Read More »
เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด หรือมีการยุบสภา วุฒิสภาประชุมได้หรือไม่

เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด หรือมีการยุบสภา วุฒิสภาประชุมได้หรือไม่

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคแรก บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจท ...

Read More »
วุฒิสภา นัดชำแหละ ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน ๒ ล้านล้าน ๗ ตุลา

วุฒิสภา นัดชำแหละ ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน ๒ ล้านล้าน ๗ ตุลา

๗ ตุลา นี้ ถึงคราวที่วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างฯ กู้เงิน ๒ ล้านล้าน  โดยมีกรอบเวลาการพิจารณาให้เสร็จสิ้นสามวาระภายใน ๓๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ในชั้นแรกจะพิจารณาว่าจะรับร่างกู้เงิน ...

Read More »
พ.ร.บ. ยศทหารฯ

พ.ร.บ. ยศทหารฯ

ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา และลงมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และส่งมายังวุฒิสภาเพื่อดำเนินก ...

Read More »
พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฯ

พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฯ

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา และลงมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และส่งม ...

Read More »
วุฒิฯ นัดพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๗ จันทร์นี้

วุฒิฯ นัดพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๗ จันทร์นี้

การประชุมวุฒิสภา  วันจันทร์ที่  ๒  ก.ย.  และวันอังคารที่  ๓  ก.ย.  ๒๕๕๖  นี้  วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญอย่างยิ่งฉบับหนึ่ง  คือ  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ ...

Read More »
scroll to top