วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๓-๒๕๖๑ ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมพิ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๑_๒๕๖๑  ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบพระร ...

 • โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. นี้

  โฆษกวิป สนช. แถลงข...

  วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณ ...

หลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

หลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

ปัจจุบันความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่ประเทศส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างรวด ...

Read More »
วิป สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. และประธาน ป.ป.ช. เสนอต่อ สนช. พิจารณา

วิป สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. และประธาน ป.ป.ช. เสนอต่อ สนช. พิจารณา

ที่ประชุม วิป สนช. พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. และประธาน ป.ป.ช. เสนอ พร้อมนำเข้าสู่การประชุม สนช. จำนวน  ๓ ฉบับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประ ...

Read More »
วิป สนช. เห็นชอบหนังสือสัญญาที่ ครม. เสนอต่อ สนช. เตรียมนำเข้าที่ประชุม สนช. สัปดาห์นี้

วิป สนช. เห็นชอบหนังสือสัญญาที่ ครม. เสนอต่อ สนช. เตรียมนำเข้าที่ประชุม สนช. สัปดาห์นี้

ที่ประชุม วิป สนช. พิจารณาเห็นชอบหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓ จำนวน ๒ ฉบับ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ...

Read More »
ความทั่วไปเกี่ยวกับ “ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ”

ความทั่วไปเกี่ยวกับ “ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ”

“องค์การระหว่างประเทศ” เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของรัฐอธิปไตยที่มีเจตจำนงร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์อันเป็นที่มาของการรวมตัวกันจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ เมื่อรัฐต่า ...

Read More »
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาเพี ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ๖ พ.ย. ๕๗ จำนวน ๔ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ๖ พ.ย. ๕๗ จำนวน ๔ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช. นัดถกประเด็น ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหานายนิคม และนายสมศักดิ์

สนช. นัดถกประเด็น ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหานายนิคม และนายสมศักดิ์

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. พิจารณารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามหนังสือส ...

Read More »
มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.

มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เตรียมหาข้อสรุปรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของ สนช. ๕ คน เพื่อเสนอให้ที ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระ ...

Read More »
กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. กำหนดวันและเวลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประ ...

Read More »
scroll to top