วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแน ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้     -  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ที่ประชุม วิป สนช. เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม พร้อมเสนอที่ประชุม สนช. รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. อีก ๕ ฉบับ

ที่ประชุม วิป สนช. เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม พร้อมเสนอที่ประชุม สนช. รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. อีก ๕ ฉบับ

วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอ ...

Read More »
ร่างความตกลง และร่างกฎหมาย ๕ ฉบับ เข้าสู่การประชุม สนช. สัปดาห์นี้

ร่างความตกลง และร่างกฎหมาย ๕ ฉบับ เข้าสู่การประชุม สนช. สัปดาห์นี้

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสัปดาห์นี้ จะประชุมกัน ๒ วัน  คือครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีพิจารณาเรื ...

Read More »
มติวิป สนช. ครั้งที่ ๓ และ ๔ เห็นชอบเสนอที่ประชุมรับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๑๐ ฉบับ แปรญัตติภายใน ๗ วัน

มติวิป สนช. ครั้งที่ ๓ และ ๔ เห็นชอบเสนอที่ประชุมรับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๑๐ ฉบับ แปรญัตติภายใน ๗ วัน

มติที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) วิป สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ...

Read More »
กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. คาดพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เสร็จทันประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. คาดพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เสร็จทันประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เร่งพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมฯ นัดสุดท้าย ๒๙ ส.ค. พร้อมเตรียมเสนอร่างข้อบังคับฯ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของ สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านธุรการให้แก่สม ...

Read More »
พลเอก ประยุทธ์ กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีการพิจารณาเรื่องสำคัญในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๙ ...

Read More »
ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลังจากได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นัดประชุม  โดยมีวาระ ...

Read More »
ออกแล้ว … ผลการเลือกประธานและรองประธาน สนช.

ออกแล้ว … ผลการเลือกประธานและรองประธาน สนช.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดแรก ในวันนี้ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้มีการนำข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาอนุโลมใช้ไปพลางก่อน โดยได้เชิญสมาชิกผู้มีอายุ ...

Read More »
ประชุมครั้งแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประชุมครั้งแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโ ...

Read More »
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการขอเปิดอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการขอเปิดอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การอภิปราย  (Debate) หมายถึง การกล่าวถ้อยคำในเชิงแสดงความคิดเห็นและปรึกษาในที่ประชุมสภา  โดยมีข้อบังคับการประชุมสภาเป็นกรอบกติกาบังคับการอภิปราย และมีประธานในที่ประชุมสภาเป็นผู้คว ...

Read More »
scroll to top