วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว     ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      -    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

 • โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

  โฆษก วิป สนช. แถลงข...

  วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พ ...

สภานิติบัญญัติกับข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติกับข้อบังคับการประชุม

ภายหลังการรัฐประหารหรือยึดอำนาจการปกครองเพื่อล้มล้างรัฐบาลผู้บริหารประเทศโดยฝ่ายทหารหรือพลเรือน  แล้วแต่กรณี  จนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญการปกครองและแต่งตั้ง ...

Read More »
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งรู้จักกันในนาม “Good Governance” นั้น เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามาร ...

Read More »
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไว้อย่างไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไว้อย่างไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ ๒)  อายุสภาผู้แทนราษฎรส ...

Read More »
วุฒิสภาหารือทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกของประเทศ

วุฒิสภาหารือทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกของประเทศ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วุฒิสภาเริ่มเดินหน้าประชุมหารือนอกรอบเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมือง พร้อมกันนี้ได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอด ...

Read More »
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กําหนดโครงสร้างองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐและกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐด้วยกันหรือระหว่างองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐกับประชาชน ทั้งนี ...

Read More »
๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่

๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  วุฒิสภาเปิดประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญ ๒  เรื่อง  คือ ๑.  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำ ...

Read More »
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้น มีสภาพการแข่งขันสูงมากขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจหลายรายต้องมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทั้งกลุ่ ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดประชุมวิสามัญพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ๒ องค์กร

วุฒิสภาเปิดประชุมวิสามัญพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ๒ องค์กร

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๒ ของรัฐธรรมนูญแล้ว ลง ...

Read More »
การควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

หากจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันนั้นมิได้มุ่งเน้นไปที่การลงโทษผู้กระทำความผิดให้สาสมกับการกระทำ และต้องการกันผู้กระทำความผิดออกจากสังคมเท่านั้น แต่ยังได้มุ่ ...

Read More »
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแต่ละคณะมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประ ...

Read More »
scroll to top