วันศุกร์ , 17 สิงหาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ดังนี้     -  กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕๐_๒๕๖๑ ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑)  รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

    วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. 49_2561 -    เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว      ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบา ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  รุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมครั้งที่ 48_2561 วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประ ...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไว้อย่างไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไว้อย่างไรบ้าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ ๒)  อายุสภาผู้แทนราษฎรส ...

Read More »
วุฒิสภาหารือทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกของประเทศ

วุฒิสภาหารือทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกของประเทศ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วุฒิสภาเริ่มเดินหน้าประชุมหารือนอกรอบเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมือง พร้อมกันนี้ได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอด ...

Read More »
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กําหนดโครงสร้างองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐและกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐด้วยกันหรือระหว่างองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐกับประชาชน ทั้งนี ...

Read More »
๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่

๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  วุฒิสภาเปิดประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญ ๒  เรื่อง  คือ ๑.  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำ ...

Read More »
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้น มีสภาพการแข่งขันสูงมากขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจหลายรายต้องมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทั้งกลุ่ ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดประชุมวิสามัญพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ๒ องค์กร

วุฒิสภาเปิดประชุมวิสามัญพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ๒ องค์กร

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๒ ของรัฐธรรมนูญแล้ว ลง ...

Read More »
การควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

หากจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันนั้นมิได้มุ่งเน้นไปที่การลงโทษผู้กระทำความผิดให้สาสมกับการกระทำ และต้องการกันผู้กระทำความผิดออกจากสังคมเท่านั้น แต่ยังได้มุ่ ...

Read More »
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแต่ละคณะมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประ ...

Read More »
หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๔๐ (๗) ได้บัญญัติให้การรับรองเกี่ยวกับสิ ...

Read More »
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรมีจำนวนมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกรณีผู้ขับขี่รถดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีอาการมึนเมาขณะขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรที ...

Read More »
scroll to top