วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๘๔-๒๕๖๑ ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๓-๒๕๖๑ ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมพิ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๑_๒๕๖๑  ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบพระร ...

มติวิป สนช. ครั้งที่ ๓ และ ๔ เห็นชอบเสนอที่ประชุมรับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๑๐ ฉบับ แปรญัตติภายใน ๗ วัน

มติวิป สนช. ครั้งที่ ๓ และ ๔ เห็นชอบเสนอที่ประชุมรับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๑๐ ฉบับ แปรญัตติภายใน ๗ วัน

มติที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) วิป สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ...

Read More »
กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. คาดพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เสร็จทันประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. คาดพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เสร็จทันประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เร่งพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมฯ นัดสุดท้าย ๒๙ ส.ค. พร้อมเตรียมเสนอร่างข้อบังคับฯ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของ สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านธุรการให้แก่สม ...

Read More »
พลเอก ประยุทธ์ กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีการพิจารณาเรื่องสำคัญในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๙ ...

Read More »
ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลังจากได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นัดประชุม  โดยมีวาระ ...

Read More »
ออกแล้ว … ผลการเลือกประธานและรองประธาน สนช.

ออกแล้ว … ผลการเลือกประธานและรองประธาน สนช.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดแรก ในวันนี้ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้มีการนำข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาอนุโลมใช้ไปพลางก่อน โดยได้เชิญสมาชิกผู้มีอายุ ...

Read More »
ประชุมครั้งแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประชุมครั้งแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโ ...

Read More »
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการขอเปิดอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการขอเปิดอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การอภิปราย  (Debate) หมายถึง การกล่าวถ้อยคำในเชิงแสดงความคิดเห็นและปรึกษาในที่ประชุมสภา  โดยมีข้อบังคับการประชุมสภาเป็นกรอบกติกาบังคับการอภิปราย และมีประธานในที่ประชุมสภาเป็นผู้คว ...

Read More »
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

  การพิจารณาพระราชบัญญัติของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธ ...

Read More »
หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุก ๆ กิจกรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีลักษณะทั่วไปดังนี้ ๑.องค์การระหว่างประเทศย่อมเป็นการรวมตัวของรัฐอธิปไตยที่เรีย ...

Read More »
scroll to top