วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๘๔-๒๕๖๑ ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๓-๒๕๖๑ ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมพิ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๑_๒๕๖๑  ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบพระร ...

กระบวนการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร

กระบวนการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร

“การยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยผ่านการเลือกตั้งสภาผ ...

Read More »
การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จะได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น ถือเป็นวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ ...

Read More »
การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทย

การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทย

ในปัจจุบันเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องการความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ไม่เฉ ...

Read More »
อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗ กำหนดให้คณะกรรมาธิการมีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ แล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายใ ...

Read More »
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทน ...

Read More »
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธ ...

Read More »
การใช้อำนาจก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

การใช้อำนาจก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

     ในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ “อำนาจก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมือง” หรือ “อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” นั้น เป็นอำนาจที่ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งเมื่อได้มีการจัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้น ...

Read More »
เดินต่อหรือตกไป … ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข และร่างกฎหมายที่ค้างสภา

เดินต่อหรือตกไป … ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข และร่างกฎหมายที่ค้างสภา

การยุบสภาผู้แทนราษฎร นอกจากมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะแล้ว ยังส่งผลให้การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านการกลั่นกรองกฎหม ...

Read More »
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎ ...

Read More »
ร่างพ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

ร่างพ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

โดยที่กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญามีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่า ...

Read More »
scroll to top