วันพุธ 26 กรกฎาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมของการคมนาคมในท่าเรือมาตาบพุด

กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมของการคมนาคมในท่าเรือมาตาบพุด

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการคมนาคม สถานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองปร ...

Read More »
กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโด ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานในภาพรวมการดำเนินงานของท่าอากาศยานอู่ตะเภา

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานในภาพรวมการดำเนินงานของท่าอากาศยานอู่ตะเภา

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมา ...

Read More »
กมธ. กฎหมายฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดอุบลราชธานี

กมธ. กฎหมายฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธาน ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ.วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙  วันจันทรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐  นาฬิกา คณะ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองประธานคณะกร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ๑ และ ๒ ชั้น ๕ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานขั้นตอนทางศุลกากร การบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ จังหวัดชลบุรี

กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานขั้นตอนทางศุลกากร การบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิ ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูท่าอากาศยานภายหลังการเกิดน้ำท่วม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูท่าอากาศยานภายหลังการเกิดน้ำท่วม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมาธิการในคณะก ...

Read More »
กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนักบิน ณ จ.นครศรีธรรมราช

กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนักบิน ณ จ.นครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก บุญย ...

Read More »
scroll to top