วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิกา ...

Read More »
กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ IKEBUKURO LIFE SAFETY LEARNING CENTER, TOKYO FIRE DEPARTMENT ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก บุญ ...

Read More »
คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนา “ร่าง พ.ร.บ. ช้าง พ.ศ. ….”

คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนา “ร่าง พ.ร.บ. ช้าง พ.ศ. ….”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคาร รัฐสภา ๑ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาทา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้แก้ไข พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้แก้ไข พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก นายธงชัย อิ๊ตเหล ...

Read More »
กมธ. คมนาคม เข้าร่วมประชุมทวิภาคีหาแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาทางทะเล

กมธ. คมนาคม เข้าร่วมประชุมทวิภาคีหาแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาทางทะเล

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organnization : IMO) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภา ...

Read More »
สนช. สรุปผลการสัมมนาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง และร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองฯ

สนช. สรุปผลการสัมมนาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง และร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. แถลงข่าวการสัมมนาร่าง พ.ร.ป.กกต.-พรรคการเมือง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. แถลงข่าวการสัมมนาร่าง พ.ร.ป.กกต.-พรรคการเมือง

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ณ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมค ...

Read More »
scroll to top