วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ พิจารณาติดตามความคืบหน้าการ ...

 • วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

  วิป สนช. และคณะ รับ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

 • สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ค...

  การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับจดหมา ...

“แม่สอด” พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

“แม่สอด” พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การค้าชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ  วุฒิสภา  ได้ทำการศึกษาการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการ…สำคัญอย่างไร?

คณะกรรมาธิการ…สำคัญอย่างไร?

คณะกรรมาธิการของสภา เป็นกลไกสำคัญของสภาที่ช่วยควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา มีที่มาจากรัฐธร ...

Read More »
แผนแม่บทด้านพลังงานไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า

แผนแม่บทด้านพลังงานไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า

 เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี แต่ราคาพลังงานไม่เป็นไปตามกลไกราคาตลาด ทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้พลังงานอย่างประหยัดจึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มม ...

Read More »
พิษการเมืองตั้งบอร์ด บีโอไอ ไม่ได้… คำขอค้างกว่า ๕ แสนล้านบาท

พิษการเมืองตั้งบอร์ด บีโอไอ ไม่ได้… คำขอค้างกว่า ๕ แสนล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สนง. ส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิ ...

Read More »
ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่โทรคมนาคมในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – ลาว

ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่โทรคมนาคมในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – ลาว

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบสัญญานคลื่นควา ...

Read More »
กมธ. พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

กมธ. พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการคัด ...

Read More »
เสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ….”

เสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ….”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุ จัดการเสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างง ...

Read More »
กมธ. กีฬา วุฒิสภา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน “เอเชียนบีชเกมส์” ครั้งที่ ๔ ที่ภูเก็ต

กมธ. กีฬา วุฒิสภา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน “เอเชียนบีชเกมส์” ครั้งที่ ๔ ที่ภูเก็ต

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจะจัดขึ้น ...

Read More »
อนุ กมธ.ด้านสิทธิฯ “แนะสื่อสาธารณะ…ต้องเป็นกลาง”

อนุ กมธ.ด้านสิทธิฯ “แนะสื่อสาธารณะ…ต้องเป็นกลาง”

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิเสรีภาพฯ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา นำโดย นายประสาร มฤคพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมซึ่งได้เชิญ นาย ...

Read More »
กมธ.สิทธิฯ เชิญตำรวจแจง กรณี กวป. ทำร้ายพระ บริเวณ ป.ป.ช.

กมธ.สิทธิฯ เชิญตำรวจแจง กรณี กวป. ทำร้ายพระ บริเวณ ป.ป.ช.

ตำรวจแจง กมธ.สิทธิฯ วุฒิสภา กรณีพระถูก กวป.ทำร้ายหน้า ป.ป.ช. ชี้พระไม่ติดใจและไม่ได้ แจ้งความ ส่วนคดียิง คปท. เชื่อมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมระบุแกนนำ คปท. ไม่แจ้งเส้นทางการชุมน ...

Read More »
scroll to top