วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่ได้รับความเสียหายจากพันธสัญญา

กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่ได้รับความเสียหายจากพันธสัญญา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  ประธานคณะอนุกรรมก ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียนที่เสนอเข้าสู่คณะกรรมาธ ...

Read More »
กมธ.คมนาคม หารือ ผบ.ศบปพ. เตรียมรับ FAA รอบ ๒

กมธ.คมนาคม หารือ ผบ.ศบปพ. เตรียมรับ FAA รอบ ๒

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการคมนาคม นำโดยพลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการ ได้หารือร่วมกับผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนเกี่ ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ หารือ รมต. กระทรวง ทส. ๖ ประเด็นสำคัญ

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ หารือ รมต. กระทรวง ทส. ๖ ประเด็นสำคัญ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบปะหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่ากา ...

Read More »
อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตฯ ศึกษาดูงานการผลิตยางธรรมชาติของเกษตรกร

อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตฯ ศึกษาดูงานการผลิตยางธรรมชาติของเกษตรกร

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูง ...

Read More »
กมธ. ประชุมพิจารณาสาระสำคัญร่าง พรบ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ….

กมธ. ประชุมพิจารณาสาระสำคัญร่าง พรบ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมพิจารณาสา ...

Read More »
กมธ. วิสามัญฯ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ อปท.ฯ จัดเสวนา “ดุลยภาพในการใช้อำนาจการตรวจสอบ และความเป็นอิสระในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”

กมธ. วิสามัญฯ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ อปท.ฯ จัดเสวนา “ดุลยภาพในการใช้อำนาจการตรวจสอบ และความเป็นอิสระในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์ก ...

Read More »
กมธ. สื่อสารมวลชนฯ จัดสัมมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

กมธ. สื่อสารมวลชนฯ จัดสัมมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ อาคารรัฐสภา ๒ พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เ ...

Read More »
รายการมองรัฐสภา สัมภาษณ์ “พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร” ประธาน กมธ. เศรษฐกิจฯ เรื่อง “ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ และภาวะเศรษฐกิจไทย”

รายการมองรัฐสภา สัมภาษณ์ “พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร” ประธาน กมธ. เศรษฐกิจฯ เรื่อง “ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ และภาวะเศรษฐกิจไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา เรื่อง ผลการดำเน ...

Read More »
scroll to top