วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาหาแนวทางการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลและแนวทางปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาเกษตร

  กมธ. การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน การป ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการกา ...

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง “ครั้งที่ ๔๙” ๒๕ พ.ย. ๕๘

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง “ครั้งที่ ๔๙” ๒๕ พ.ย. ๕๘

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธ ...

Read More »
คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินฯ ติดตามการฟื้นฟูกิจการของ ธอท.

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินฯ ติดตามการฟื้นฟูกิจการของ ธอท.

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้า กรณีธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย เป็ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ เร่งผลักดันแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู

กมธ. การศึกษาฯ เร่งผลักดันแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาและการกีฬา โดยมีนายตวง อันทะไชย ประธาน ...

Read More »
กมธ. การคมนาคม เดินหน้า “แก้ไขมาตรฐานการบินของไทย”

กมธ. การคมนาคม เดินหน้า “แก้ไขมาตรฐานการบินของไทย”

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินของไทย โดยกระทรวงคมนาคมได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เมื่อ ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง “สมุย Green Island… ฝันหรือเป็นจริง” ระดมความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

กมธ. สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง “สมุย Green Island… ฝันหรือเป็นจริง” ระดมความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดการสัม ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดูงานการจัดการขยะบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

กมธ. สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดูงานการจัดการขยะบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ทรงธรร ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากสถาบันดนตรีคนตาบอดแห่งประเทศไทย และกลุ่มศิลปินไม้เท้าขาว

กมธ. สังคมฯ รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากสถาบันดนตรีคนตาบอดแห่งประเทศไทย และกลุ่มศิลปินไม้เท้าขาว

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน รองประธานค ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ บึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

กมธ. ศาสนาฯ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ บึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดกิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระรามแหล ...

Read More »
กมธ. พลังงาน หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

กมธ. พลังงาน หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดต ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ รับหนังสือจากคณะกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อขอให้ สนช. ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.

กมธ. สังคมฯ รับหนังสือจากคณะกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อขอให้ สนช. ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาช ...

Read More »
scroll to top