วันพฤหัส , 18 มกราคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

  คณะอนุกรรมการรวบ...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จั ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ รับฟังการบรรยายการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม ณ หอมนุษยธรรม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ร...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอมนุษยธรรม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ย ...

 • ประธาน กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

  ประธาน กมธ.การต่าง...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mr. Shi ...

 • โฆษก กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ฉบับดังกล่าว

  โฆษก กมธ.วิสามัญร่...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มา ...

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจงกรณีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพโพงพางลุ่มน้ำฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ร้องขอคว ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลก ...

Read More »
อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ส.ค.  ๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   รมต.คมนาคม  ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินเชิงพาณิชย์ฯ  ในคณะกรรมา ...

Read More »
วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารรัฐสภา ๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องเมย์”  รัช ...

Read More »
มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ประธาน กมธ. งบประมาณ วุฒิสภา ได้พิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงล้นหลาม คณะกรรมาธิการเห็นว่างบประมาณของก ...

Read More »
กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการในด้านสิท ...

Read More »
วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  3  (ส.ทั่วไป)  จ.  19  ส.ค.  56 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ  6  เรื่อง แล้วลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตามญัตติ  6  คณะ คณะ  กมธ.  วิสามัญศึกษา ...

Read More »
การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา  โดยมี รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทน ก.ล.ต. และ ปปง. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการก ...

Read More »
อ่าวพร้าววันนี้

อ่าวพร้าววันนี้

กมธ.พลังงาน  วุฒิสภา  ได้พิจารณากรณีท่อรับน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลของ  บ.  พีทีที  โกบอล  เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน)  โดยเชิญ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ  ปตท.  มาร่วมประชุมในวันอั ...

Read More »
สัญญาดาวเทียม IP Star

สัญญาดาวเทียม IP Star

๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ  วุฒิสภา  ได้ประชุมและมีมติรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการชี้มูลของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรณ ...

Read More »
scroll to top