วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

ภารกิจเร่งด่วน! การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘

ภารกิจเร่งด่วน! การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประชุมลงมติให้เสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระแรก เพื่อให้นำเสนอพิจารณาเป็ ...

Read More »
กฎหมายทวงถามหนี้…. แก้ปัญหาทวงหนี้

กฎหมายทวงถามหนี้…. แก้ปัญหาทวงหนี้

จากสภาวะทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีค่าครองชีพสูงขึ้น ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยจึงหันมากู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อในรูปแบบบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรืออื่น ๆ ที่สามารถเข ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑.     ร่างพระราช ...

Read More »
กยศ. ทวงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผู้เรียนที่ค้างชำระหนี้

กยศ. ทวงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผู้เรียนที่ค้างชำระหนี้

      จากที่ปรากฏข่าวตามสื่อแขนงต่าง ๆ กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ติดตามทวงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและว่าจ้างบริษัททวงหนี้ เพื่อสืบทรัพย์และดำเนินคดีกับกลุ่ ...

Read More »
ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ในปี ๒๕๕๔ วุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาอุทกภัย ๒๕๕๔ เพื่อศึกษาปัญหาอุทกภัยดังกล่าวและได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย ซึ่งมีประ ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ….

              ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ถือเป็นหนึ่งในร่างพระราชบัญญัติที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้พิจารณาที่จะเสนอร่าง ...

Read More »
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย

เนื่องด้วยปัจจุบันกิจการลูกเสือไม่ได้รับความสนใจจากสังคม ค่ายลูกเสือเสื่อมโทรม หลักสูตรลูกเสือในสถานศึกษาขาดแคลนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านลูกเสือ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงแล ...

Read More »
“ยุทธศาสตร์” และ “นโยบายของรัฐบาล” หัวใจหลักด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหม

“ยุทธศาสตร์” และ “นโยบายของรัฐบาล” หัวใจหลักด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหม

  จากปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวความคิดที่ต้องการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “ยุทธศาสตร์” และ “นโยบายของรัฐบาล” เพื่อประสิทธิภาพสูงสุ ...

Read More »
การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเพื่อการพาณิชย์

การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเพื่อการพาณิชย์

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ที่ผ่านมาเห็นว่า เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต รัฐบาลควรทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของการใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาใ ...

Read More »
โอกาสข้าวไทยและอนาคตชาวนา

โอกาสข้าวไทยและอนาคตชาวนา

อนาคตชาวนาไทยภายใต้วิกฤติพลังงานและอาหารโลก ขึ้นอยู่กับนโยบายแนวทางพัฒนาและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบครบวงจร ซึ่งการกำหนดนโยบาย ...

Read More »
scroll to top