วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

กมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เตรียมพิจารณาทบทวนร่างรายงานฯ ๒๕ พ.ค. นี้

กมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เตรียมพิจารณาทบทวนร่างรายงานฯ ๒๕ พ.ค. นี้

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นนัดสุดท้าย ก่อนการพิจารณาทบทวนร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามั ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. บริหารกองทุนหมุนเวียน เห็นชอบปรับเพิ่มอำนาจ “คกก. การบริหารทุนหมุนเวียน” เน้นสร้างการบริหารแผ่นดินที่ดี

กมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. บริหารกองทุนหมุนเวียน เห็นชอบปรับเพิ่มอำนาจ “คกก. การบริหารทุนหมุนเวียน” เน้นสร้างการบริหารแผ่นดินที่ดี

ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ แล ...

Read More »
กมธ. การเมือง เดินหน้าพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นฯ

กมธ. การเมือง เดินหน้าพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นฯ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ฯ หารือปัญหาการค้าและค่าครองชีพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

กมธ. พาณิชย์ฯ หารือปัญหาการค้าและค่าครองชีพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ย ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๑  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญฯ นัดถกร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๘ พ.ค. นี้ “ย้ำ” เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กมธ. วิสามัญฯ นัดถกร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๘ พ.ค. นี้ “ย้ำ” เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่ง ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ และกมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมจัดสัมมนา “แก้ไขกฎหมายสลากฯ” หวังแก้ปัญหาสลากทั้งระบบ

กมธ. สังคมฯ และกมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมจัดสัมมนา “แก้ไขกฎหมายสลากฯ” หวังแก้ปัญหาสลากทั้งระบบ

กมธ. สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สนช. ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ร่วมจัดสัมมนาหัวข้อ “แก้ไขกฎหมายสลากฯ : โอกาสและควา ...

Read More »
กมธ. วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

กมธ. วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอ ...

Read More »
อนุ กมธ. การป้องกันฯ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปด้านความมั่นคง กรณี ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

อนุ กมธ. การป้องกันฯ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปด้านความมั่นคง กรณี ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก สุนทร ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ เตรียมเข้าพบ รมว. พาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการผลักดันกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติของกระทรวง ๒๐ พ.ค. นี้

กมธ. พาณิชย์ เตรียมเข้าพบ รมว. พาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการผลักดันกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติของกระทรวง ๒๐ พ.ค. นี้

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ มีกำหนดการเดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมก ...

Read More »
scroll to top