วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การปกครอง ครั้งที่ ๑๒

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ ...

 • สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

  สรุปผลการสัมมนาเ...

  “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดกลไกในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้หลายประการ โดยกลไกหนึ่งที่ม ...

“พรศักดิ์ เจียรณัย” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณา “พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

“พรศักดิ์ เจียรณัย” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณา “พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

นายพรศักดิ์  เจียรณัย   กมธ. วิสามัญฯ เร่งเลือกประธาน และคณะทำงาน พร้อมพิจารณาผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป การประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิต ...

Read More »
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ….

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ….

โดยที่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทาน เพื่อให้ที่ดินทุกแ ...

Read More »
ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ….

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภ ...

Read More »
ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ

ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. …. โดยมี นา ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเส ...

Read More »
กมธ. ปกครองท้องถิ่น ตั้งอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ พร้อมวางกรอบการดำเนินงาน

กมธ. ปกครองท้องถิ่น ตั้งอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ พร้อมวางกรอบการดำเนินงาน

กมธ. ปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งอนุกรรมาธิการฯ ๓ คณะ พร้อมวางกรอบการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธ ...

Read More »
ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่าด้วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนฯ มีมติเห็นชอบให้ “พล.อ. ธีรเดช” นั่ง ปธ. กมธ. วิสามัญ

ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่าด้วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนฯ มีมติเห็นชอบให้ “พล.อ. ธีรเดช” นั่ง ปธ. กมธ. วิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...

Read More »
กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เตรียมเชิญผู้เสนอคำแปรญัตติ เข้าชี้แจง ๒๐ ต.ค. นี้

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เตรียมเชิญผู้เสนอคำแปรญัตติ เข้าชี้แจง ๒๐ ต.ค. นี้

ที่ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  เตรียมเชิญ สนช. ที่เสนอคำแปรญัตติเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕ ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ กำหนดกรอบการทำงาน พร้อมตั้งคณะอนุฯ ๓ คณะ

กมธ. การต่างประเทศ กำหนดกรอบการทำงาน พร้อมตั้งคณะอนุฯ ๓ คณะ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงานตามอำนาจหน้าที่ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมฯ จำนวน ๓ คณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐส ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ ชี้ “พร้อมผลักดันกฎหมายสำคัญ” หลังวางกรอบแนวทางการทำงาน

กมธ. เกษตรฯ ชี้ “พร้อมผลักดันกฎหมายสำคัญ” หลังวางกรอบแนวทางการทำงาน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาหรือการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ โดยเสนอกรอบการดำเนินการหลัก ๓ ประเด็น ภายใต้การพิจารณาจากกรอบนโยบายของ คสช. เมื่อวันท ...

Read More »
scroll to top