วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาหาแนวทางการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลและแนวทางปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาเกษตร

  กมธ. การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน การป ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการกา ...

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เปิดประชุมนัดแรก หลังที่ประชุม สนช. มีมติมอบหมายให้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เปิดประชุมนัดแรก หลังที่ประชุม สนช. มีมติมอบหมายให้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดประชุมครั้งแรก โดยเรียงตามลำดับมาตรา ภายหลังที่ประชุม สน ...

Read More »
กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เรียงตามลำดับมาตรา เป็นครั้งที่ ๓

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เรียงตามลำดับมาตรา เป็นครั้งที่ ๓

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ก่อนจะมีมติเห็นชอบให้คงไว้ต ...

Read More »
กมธ. วิสามัญศึกษาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ติดตามการทำงานของ ๓ คณะอนุฯ : กรณีการบังคับใช้ พ.ร.บ. เกี่ยวกับปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

กมธ. วิสามัญศึกษาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ติดตามการทำงานของ ๓ คณะอนุฯ : กรณีการบังคับใช้ พ.ร.บ. เกี่ยวกับปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
กมธ. วิสามัญฯ ประชุมเข้ม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ….

กมธ. วิสามัญฯ ประชุมเข้ม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ประชุมเข้มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ระหว่างพิจารณามาตราที่ ๑๖ เป็นต้นไป พร้อม ...

Read More »
กมธ. การเมือง พิจารณาจัดทำความเห็นประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภาค ๓ ภาค ๔

กมธ. การเมือง พิจารณาจัดทำความเห็นประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภาค ๓ ภาค ๔

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นสมควรพิจารณาจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ในภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และภาค ...

Read More »
อนุ กมธ. การจัดระบบการบริหารราชการฯ เดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคฯ

อนุ กมธ. การจัดระบบการบริหารราชการฯ เดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคฯ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล และการบริหารจัดการด้านพลังงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล และการบริหารจัดการด้านพลังงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ รอ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมห ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญั ...

Read More »
กมธ. วิสามัญศึกษาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ รับฟังผลการดำเนินงานของ ๓ อนุ กมธ. กรณีการบังคับใช้ พ.ร.บ. เกี่ยวกับปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

กมธ. วิสามัญศึกษาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ รับฟังผลการดำเนินงานของ ๓ อนุ กมธ. กรณีการบังคับใช้ พ.ร.บ. เกี่ยวกับปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามผลคืบหน้าการดำเนิ ...

Read More »
scroll to top