วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญไ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  *** สภานิติบัญญัติแห่งชาติ *** ข่าวประชาสัมพันธ์ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...

“กมธ. พลังงาน” ตั้ง ๓ คณะอนุฯ ดูแลพลังงานหลักของประเทศ

“กมธ. พลังงาน” ตั้ง ๓ คณะอนุฯ ดูแลพลังงานหลักของประเทศ

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารับทราบข้อมูลและกำหนดกรอบแนวทางกา ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๘  ฉบับ ได้แก่           ๑. ร่า ...

Read More »
ประชุมนัดแรก พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอบรับการสัญจรสมุทรปราการ

ประชุมนัดแรก พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอบรับการสัญจรสมุทรปราการ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบาง พลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จั ...

Read More »
ที่ประชุม สนช. ผ่านรายชื่อ กมธ. ประจำสภา ๑๖ คณะ พร้อมประชุมเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ใน กมธ. แล้ว

ที่ประชุม สนช. ผ่านรายชื่อ กมธ. ประจำสภา ๑๖ คณะ พร้อมประชุมเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ใน กมธ. แล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ มีมติผ่านรายชื่อคณะกรรมาธิการประจำสภาทั้ง ๑๖ คณะ จากนั้นให้นัดประชุมคณะ กมธ. สามัญแต่ละคณะเป็นค ...

Read More »
คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีการประชุมนัดแรกไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และโฆษกประจ ...

Read More »
ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐม ...

Read More »
กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง เลือก “พิไลพรรณ” นั่งประธาน

กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง เลือก “พิไลพรรณ” นั่งประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง พ.ศ. .... เลือกนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเร่งผลักดันให้เป็นกฎหมาย เพื่อมิให้ต่างชาติใช้เป็นช่องทางการค้างาช ...

Read More »
กมธ. ทวงถามหนี้ฯ มีมติให้ผู้แทน “กฤษฎีกา” พิจารณาปรับเพิ่มถ้อยคำ หลังที่ประชุมร่วมถกถึงมาตรา ๘

กมธ. ทวงถามหนี้ฯ มีมติให้ผู้แทน “กฤษฎีกา” พิจารณาปรับเพิ่มถ้อยคำ หลังที่ประชุมร่วมถกถึงมาตรา ๘

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... เรียงตามลำดับมาตรา โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา ๘ ก่อนจะมีมติมอบหมายให้กรร ...

Read More »
กมธ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ เตรียมเสนอ สนช. พิจารณา วาระ ๒ และ ๓ หลัง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารฯ เสร็จแล้ว ๙ ต.ค.

กมธ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ เตรียมเสนอ สนช. พิจารณา วาระ ๒ และ ๓ หลัง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารฯ เสร็จแล้ว ๙ ต.ค.

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการรับขนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาใ ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่           ๑. ร่างพร ...

Read More »
scroll to top