วันศุกร์ , 17 สิงหาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

สาระสำคัญร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ….

สาระสำคัญร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ….

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้มีมติให้นำการพิจารณา ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญัติส ...

Read More »
มติเห็นชอบให้ “ศรีศักดิ์” นั่งประธาน กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

มติเห็นชอบให้ “ศรีศักดิ์” นั่งประธาน กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... ประชุมนัดแรกเลือก “ศรีศ ...

Read More »
วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. สามัญเพื่อสรรหา กมธ. สามัญ ๑๖ คณะ

วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. สามัญเพื่อสรรหา กมธ. สามัญ ๑๖ คณะ

ที่ประชุมวิป สนช. มีมติเตรียมการตั้ง กมธ. สามัญสรรหา สนช. ให้ดำรงตำแหน่ง กมธ. สามัญประจำสภา ๑๖ คณะ โดยมีร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ทั้งหมด ๔๘ มาตรา มีผู้สงวนคำแปรญัตติ    ๘ คน แล ...

Read More »
มติเอกฉันท์ “วันชัย” ทำหน้าที่ ประธาน กมธ.  ชี้เร่งพัฒนา พ.ร.บ. ให้เสร็จทันกำหนด

มติเอกฉันท์ “วันชัย” ทำหน้าที่ ประธาน กมธ.  ชี้เร่งพัฒนา พ.ร.บ. ให้เสร็จทันกำหนด

เริ่มแล้ว ประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเลือกประธาน รองประ ...

Read More »
ที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ มีมติเห็นชอบ “พล.อ.อ.ชาลี” นั่ง ปธ. กมธ. 

ที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ มีมติเห็นชอบ “พล.อ.อ.ชาลี” นั่ง ปธ. กมธ. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... มีมติเลือก “พล.อ.อ. ชาลี จันทร์เรือง” ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมมีมติกำหนดวันประ ...

Read More »
ประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยคาด ไทยได้ ๙ – ๑๐ เหรียญทอง “อินชอนเกมส์”

ประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยคาด ไทยได้ ๙ – ๑๐ เหรียญทอง “อินชอนเกมส์”

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย รวมถึงนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระ ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที ...

Read More »
สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”

สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”

สนช. มีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘ ผ่านวาระ ๓ ด้วยคะแนน ๑๔๒ เสียง จาก ๑๔๔ เสียง และงดออกเสียง ๒ เสียง วงเงิน ๒.๕ ล้านล้านบาท เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ การประชุมสภานิ ...

Read More »
แปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เสร็จแล้ว จำนวน กมธ. สามัญคงเดิม หมวดถอดถอนไม่มีปรับแก้ไข

แปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เสร็จแล้ว จำนวน กมธ. สามัญคงเดิม หมวดถอดถอนไม่มีปรับแก้ไข

ที่ประชุมคณะ กมธ. สามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เห็นควรให้คงจำนวนคณะกรรมาธิการ ๑๖ คณะ โดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมาธิการและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม อีกทั้งหมวดก ...

Read More »
scroll to top