วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ และอื่น ๆ กับสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาลิทัวเนีย

  กมธ. การเมือง ร่วม...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ รัฐสภาลิทัวเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประ ...

 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

ตามติดภารกิจนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ตามติดภารกิจนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เจาะภารกิจนายกรัฐมนตรีแบบถี่กระชั้น ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง จุดหมายปลายทางทุกประเทศที่ผู้นำ ของไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ได้เชิญนายเสข วรรณเมธี อธิบด ...

Read More »
ฝ่าทางตัน?เขตศก.พิเศษ

ฝ่าทางตัน?เขตศก.พิเศษ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ  วุฒิสภา  เร่งผลักดันศักยภาพการค้าทวิภูมิภาค  โดยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน ?” วันศุกร์ที่ ๔ ต.ค. ๕๖ ณ  โรงแรมเซ ...

Read More »
กมธ.สิทธิ จี้ “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค

กมธ.สิทธิ จี้ “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาต่อเนื่องกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลที่แพงของโร ...

Read More »
กมธ.ศาสนาฯ วุฒิ ท้าทาย อบต.ดอนแก้ว ขยายทำความดี

กมธ.ศาสนาฯ วุฒิ ท้าทาย อบต.ดอนแก้ว ขยายทำความดี

๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ท้าทาย อบต. ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น อบต. ชั้นดี มีศักยภาพสูงในการบริหารงาน  มีความเป็น ...

Read More »
กระทรวงต่างประเทศ แจงสาระการเยือนกระชับความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรี

กระทรวงต่างประเทศ แจงสาระการเยือนกระชับความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา นำโดยนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เชิญนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ ชี้แจงนโยบายต่างประเทศ เกี่ยวกับผลสำเร็จการเดิ ...

Read More »
ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันอังคารที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ หารือร่วมกับนายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดกำกับดูแลและ ...

Read More »
ศาลแจงคดีการชุมนุมฯ ปี ๔๙-๕๔

ศาลแจงคดีการชุมนุมฯ ปี ๔๙-๕๔

เมื่อวันอังคารที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสาม ...

Read More »
กมธ. ถก “ค่ายา..มหาโหด”

กมธ. ถก “ค่ายา..มหาโหด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายายน 2556 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลแ ...

Read More »
เชิญสัมมนาคลื่นวิทยุชุมชน

เชิญสัมมนาคลื่นวิทยุชุมชน

  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยนางภารดี  จงสุขธนามณี ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ให้สัมภาษณ์รายการ  “สู้กับภัย”  คมชัดลึกทีวี  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมน ...

Read More »
รมช. พาณิชย์ยันสินค้าไม่ได้แพง

รมช. พาณิชย์ยันสินค้าไม่ได้แพง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา (รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร  ประธานคณะกรรมาธิการ)  ได้เชิญนายยรรยง  พวงราช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ...

Read More »
scroll to top