วันพฤหัส , 21 มิถุนายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

  ประธาน กมธ.พลังงาน...

        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข ...

 • คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

  คณะอนุ กมธ.จัดระบบ...

    วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ...

 • กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการพัฒนาและการดำเนินการ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  กมธ. คมนาคม ศึกษาด...

  วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก (Hamburg Port Authority) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธา ...

“วรชัย” ย้ำ “นิรโทษกรรม”

“วรชัย” ย้ำ “นิรโทษกรรม”

เมื่อวันอังคารที่  ๑๐   กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  “นายวรชัย  เหมะ”  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพื่อไทย  ในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้  เข้าร่วมปร ...

Read More »
วิทย์ฯ สู่ความเป็นเลิศ

วิทย์ฯ สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมรัฐสภา วุฒิสภา โดยนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  และศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน  ประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
เชิญ “วรชัย” แจงนิรโทษกรรม

เชิญ “วรชัย” แจงนิรโทษกรรม

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน  พ.ศ. ....  วุฒิสภา เมื่อวั ...

Read More »
วุฒิห่วงครองชีพสูง

วุฒิห่วงครองชีพสูง

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  วุฒิสภา ห่วงใยปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพจึงเชิญ  ผศ.  ธนวรรธน์  พลวิชัย  ผอ.ศูนย์พยากร ...

Read More »
วุฒิฯ กระทุ้งหน่วยงานเดินหน้าพัฒนาสังคม

วุฒิฯ กระทุ้งหน่วยงานเดินหน้าพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้มีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและค ...

Read More »
เป็นคนไทย แต่ไร้สถานะ !

เป็นคนไทย แต่ไร้สถานะ !

หลังจากที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นที่น่ายินดีก ...

Read More »
วุฒิฯ จี้บูรณาการท่องเที่ยวปลอดภัยหวั่นกระทบภาพลักษณ์

วุฒิฯ จี้บูรณาการท่องเที่ยวปลอดภัยหวั่นกระทบภาพลักษณ์

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2556 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากการถูกข่มขู่คุกคามโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพล เช่น กลุ่มรถแท็กซี่ป้ายดำ ...

Read More »
วุฒิสภาจัดมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติ

วุฒิสภาจัดมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติ

27 ส.ค. เวลา 13.00 น. อาคารรัฐสภา 2 ห้อง 106 นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา โด ...

Read More »
พ.ร.บ.นิรโทษฯ วุฒิสภา

พ.ร.บ.นิรโทษฯ วุฒิสภา

เมื่อวันอังคารที่  ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากกา ...

Read More »
ผังเมืองวุฒิฯ ดันตั้งหน่วยงานระดับชาติ

ผังเมืองวุฒิฯ ดันตั้งหน่วยงานระดับชาติ

เมื่อวันพุธที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา มีมติเลือก “ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ” สมาชิ ...

Read More »
scroll to top