วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.สังคมฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” 

  กมธ.สังคมฯ จัดโครง...

   วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

แนวทางการทำงานของข้าราชการ…ในทัศนะของอดีตสมาชิกวุฒิสภา

แนวทางการทำงานของข้าราชการ…ในทัศนะของอดีตสมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมใน ...

Read More »
หลักการสำคัญในการทำงานของข้าราชการ

หลักการสำคัญในการทำงานของข้าราชการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการ โดยเชิญ นายวันชัย สอนศิริ อดีตสมาชิกวุฒ ...

Read More »
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการไปลงทุน ณ “เมียนมาร์”

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการไปลงทุน ณ “เมียนมาร์”

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดย คณะ อนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป ...

Read More »
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

ในช่วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับที่รุนแรงขึ้นมาโดยตลอด เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และล่าสุดแผ่นดินทรุดตัว ซึ่งเหตุ ...

Read More »
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ปัจจุบันตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดที่สนองต่อคุณภาพ ...

Read More »
การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ จึงได้ทำการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้งาน ...

Read More »
จริงหรือไม่ ? กับความขัดแย้งในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร จากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย

จริงหรือไม่ ? กับความขัดแย้งในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร จากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้ดำเนินการศึกษาตรวจสอบ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าพื้นที่บริเวณรอบปราสาทพระวิหารมีชาวกัมพูชาและกองกำลังก ...

Read More »
เจาะลึก บริษัท ฟิลลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด หลีกเลี่ยงภาษี มูลค่าสูงกว่า ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท

เจาะลึก บริษัท ฟิลลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด หลีกเลี่ยงภาษี มูลค่าสูงกว่า ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท

  คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา ได้ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบกรณีที่บริษัทฟิลลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กับพวก หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร ที่มี ...

Read More »
งบประมาณกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งใหญ่ของประเทศไทยภายหลังอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔

งบประมาณกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งใหญ่ของประเทศไทยภายหลังอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณดำเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะ ...

Read More »
กมธ. ท่องเที่ยว วุฒิสภา แก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ชายหาด…แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

กมธ. ท่องเที่ยว วุฒิสภา แก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ชายหาด…แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าปัจจุบันแหล่งท่องเที่ย ...

Read More »
scroll to top