วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร รัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะก ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

  สรุปผลการประชุมค...

  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีข ...

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ….

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแล ...

Read More »
คืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….

คืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….

นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ไว้พิจารณาและได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ. ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ เข้าพบ รมว. การต่างประเทศ

กมธ. การต่างประเทศ เข้าพบ รมว. การต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเยี่ยมคารวะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมพูดคุยงานด้านต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการต่างปร ...

Read More »
“กล้านรงค์” และคณะ เยือน “กสม.” และ “กกต.”เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบการทำงาน สนช.

“กล้านรงค์” และคณะ เยือน “กสม.” และ “กกต.”เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบการทำงาน สนช.

“ปธ. กมธ. การเมือง” นำคณะ เยือน “กสม.” และ “กกต.” เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบการทำงาน สนช.        เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญ ...

Read More »
กมธ. ภาษีรับมรดก มีมติเลือก “รมว. คลัง” นั่งประธาน กมธ.

กมธ. ภาษีรับมรดก มีมติเลือก “รมว. คลัง” นั่งประธาน กมธ.

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ประชุมนัดแรก เลือกประธานคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐา ...

Read More »
วิกฤตคือโอกาส…การค้าการลงทุนชายแดนใต้

วิกฤตคือโอกาส…การค้าการลงทุนชายแดนใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดู ...

Read More »
กมธ. พลังงาน เชิญผู้แทนการไฟฟ้าฯ หารือกรณี “ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ”

กมธ. พลังงาน เชิญผู้แทนการไฟฟ้าฯ หารือกรณี “ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ”

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมหารือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ รวมทั้งการกำหนดโครงส ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๓  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบ ...

Read More »
ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ….

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสาม ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา”

กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา”

สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น และความสำคัญของสถาบันทั้งสามปรากฏอยู่ในผืนธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็ ...

Read More »
scroll to top