วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

  กมธ. การพลังงาน ศึ...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลโท อำพน ชูประทุม พลเอก ศุ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเรื่องใบยาสูบจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการจั ...

วุฒิสภาจัดมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติ

วุฒิสภาจัดมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติ

27 ส.ค. เวลา 13.00 น. อาคารรัฐสภา 2 ห้อง 106 นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา โด ...

Read More »
พ.ร.บ.นิรโทษฯ วุฒิสภา

พ.ร.บ.นิรโทษฯ วุฒิสภา

เมื่อวันอังคารที่  ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากกา ...

Read More »
ผังเมืองวุฒิฯ ดันตั้งหน่วยงานระดับชาติ

ผังเมืองวุฒิฯ ดันตั้งหน่วยงานระดับชาติ

เมื่อวันพุธที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา มีมติเลือก “ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ” สมาชิ ...

Read More »
รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจงกรณีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพโพงพางลุ่มน้ำฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ร้องขอคว ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลก ...

Read More »
อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ส.ค.  ๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   รมต.คมนาคม  ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินเชิงพาณิชย์ฯ  ในคณะกรรมา ...

Read More »
วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารรัฐสภา ๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องเมย์”  รัช ...

Read More »
มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ประธาน กมธ. งบประมาณ วุฒิสภา ได้พิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงล้นหลาม คณะกรรมาธิการเห็นว่างบประมาณของก ...

Read More »
กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการในด้านสิท ...

Read More »
วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  3  (ส.ทั่วไป)  จ.  19  ส.ค.  56 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ  6  เรื่อง แล้วลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตามญัตติ  6  คณะ คณะ  กมธ.  วิสามัญศึกษา ...

Read More »
scroll to top