วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จ.สระบุรี

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ครั้งที่ ๑๘

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ...

 • กมธ.การเมือง เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  กมธ.การเมือง เข้าร...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเลขาธิการสำนักงา ...

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญั ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา “หลักการทำความดีของศาสนาต่าง ๆ”

กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา “หลักการทำความดีของศาสนาต่าง ๆ”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง“หลักการทำความดีของศ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญการจัดสรรที่ดิน เสนอข้อสังเกต ๔ ข้อ แก้ไข พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน

กมธ. วิสามัญการจัดสรรที่ดิน เสนอข้อสังเกต ๔ ข้อ แก้ไข พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน ตั้งข้อสังเกต ๔ ข้อ เสนอต่อที่ประชุม สนช. ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจ ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กมธ. เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ณ ธนาคา ...

Read More »
“คมนาคม” สนช. เชิญ ๓ ภาคส่วน แจงด่วน ! กรณี “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่าฯ”

“คมนาคม” สนช. เชิญ ๓ ภาคส่วน แจงด่วน ! กรณี “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่าฯ”

กมธ. การคมนาคม สนช. เชิญผู้แทนจากกรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (น้ำพุร้อน) จังหวัดกา ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราช ...

Read More »
กมธ. สื่อสารมวลชนฯ หารือกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

กมธ. สื่อสารมวลชนฯ หารือกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมเพื่อพิจารณารับฟังข้อมูลเกี่ย ...

Read More »
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

ด้วยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ...

Read More »
คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนข้าราชการ ๕ ฉบับ

คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนข้าราชการ ๕ ฉบับ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ลงมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ ...

Read More »
“คมนาคม” สนช. เชิญ ๕ หน่วยงาน แจงความพร้อมด้านคมนาคม – ขนส่งไทย

“คมนาคม” สนช. เชิญ ๕ หน่วยงาน แจงความพร้อมด้านคมนาคม – ขนส่งไทย

กมธ.การคมนาคม สนช. เชิญปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยตัวแทนจาก ๕ หน่วยงาน ร่วมชี้แจงข้อมูลและข้อขัดข้องในการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งของไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ...

Read More »
scroll to top