วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดสุพรรณบุรี

  กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. ร...

  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น ๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบั ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงดาวและจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก​

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่​ ๒๒​ กันยายน​ ๒๕๖๑​ เวลา​ ๐๙.๐๐ นาฬิกา​ ณ​ ด่านศุลกากรเชียงดาว​ จังหวัดเชียงใหม่​ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เอกสารข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ท ...

มติเอกฉันท์ “วันชัย” ทำหน้าที่ ประธาน กมธ.  ชี้เร่งพัฒนา พ.ร.บ. ให้เสร็จทันกำหนด

มติเอกฉันท์ “วันชัย” ทำหน้าที่ ประธาน กมธ.  ชี้เร่งพัฒนา พ.ร.บ. ให้เสร็จทันกำหนด

เริ่มแล้ว ประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเลือกประธาน รองประ ...

Read More »
ที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ มีมติเห็นชอบ “พล.อ.อ.ชาลี” นั่ง ปธ. กมธ. 

ที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ มีมติเห็นชอบ “พล.อ.อ.ชาลี” นั่ง ปธ. กมธ. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... มีมติเลือก “พล.อ.อ. ชาลี จันทร์เรือง” ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมมีมติกำหนดวันประ ...

Read More »
ประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยคาด ไทยได้ ๙ – ๑๐ เหรียญทอง “อินชอนเกมส์”

ประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยคาด ไทยได้ ๙ – ๑๐ เหรียญทอง “อินชอนเกมส์”

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย รวมถึงนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระ ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที ...

Read More »
สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”

สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”

สนช. มีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘ ผ่านวาระ ๓ ด้วยคะแนน ๑๔๒ เสียง จาก ๑๔๔ เสียง และงดออกเสียง ๒ เสียง วงเงิน ๒.๕ ล้านล้านบาท เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ การประชุมสภานิ ...

Read More »
แปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เสร็จแล้ว จำนวน กมธ. สามัญคงเดิม หมวดถอดถอนไม่มีปรับแก้ไข

แปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เสร็จแล้ว จำนวน กมธ. สามัญคงเดิม หมวดถอดถอนไม่มีปรับแก้ไข

ที่ประชุมคณะ กมธ. สามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เห็นควรให้คงจำนวนคณะกรรมาธิการ ๑๖ คณะ โดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมาธิการและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม อีกทั้งหมวดก ...

Read More »
กมธ. ทวงถามหนี้ฯ ร่วมถก ร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. …. ให้ครอบคลุมหนี้นอกระบบเพิ่มเติม

กมธ. ทวงถามหนี้ฯ ร่วมถก ร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. …. ให้ครอบคลุมหนี้นอกระบบเพิ่มเติม

ที่ประชุม กมธ.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ร่วมหารือ กรณีที่ประชุมมีมติรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗ การป ...

Read More »
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) ถือเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการพัฒนาด้าน SMEs มีส่วนในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั ...

Read More »
ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า คือ “ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย ...

Read More »
วิป สนช. เชิญตัวแทนตุลาการศาลปกครอง ร่วมหาทางออกปัญหาร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

วิป สนช. เชิญตัวแทนตุลาการศาลปกครอง ร่วมหาทางออกปัญหาร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ที่ประชุม วิป สนช. มีมติให้ฝ่ายผู้คัดค้านและผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีตัวแทนฝ่ายละ ๓ คนในชั้นกรรมาธิการ เพื่อเปิดโอกาสให้ ...

Read More »
scroll to top