วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • อนุกมธ.กิจการเด็กและเยาวชน ศึกษาดูงานและติดตามการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี

  อนุกมธ.กิจการเด็ก...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิ ...

 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

 • ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

  ประธาน กมธ.การเกษต...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และพล ...

มติที่ประชุม กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งประธาน กมธ.

มติที่ประชุม กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งประธาน กมธ.

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ประชุมนัดแรก มีมติเห็นชอบให้ ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ทำหน้าท ...

Read More »
มติที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ เห็นชอบ “มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด” นั่ง ปธ. กมธ.

มติที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ เห็นชอบ “มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด” นั่ง ปธ. กมธ.

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ มีมติเลือก “มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด” นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมมีมตินัดประชุมทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ...

Read More »
มติเลือก “พงษ์ชัย” ประธานคณะ กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

มติเลือก “พงษ์ชัย” ประธานคณะ กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
“ณรงค์ศักดิ์” นั่งประธานคณะ กมธ. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ณรงค์ศักดิ์” นั่งประธานคณะ กมธ. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

Read More »
กมธ. ศึกษาฯ ติดตามความคืบหน้า “ปฏิรูปการศึกษาไทย”

กมธ. ศึกษาฯ ติดตามความคืบหน้า “ปฏิรูปการศึกษาไทย”

         คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ให้ความสำคัญประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ได้พิจารณา ศึกษา และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเสมอมา ทั้ง ...

Read More »
ภารกิจเร่งด่วน! การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘

ภารกิจเร่งด่วน! การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประชุมลงมติให้เสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระแรก เพื่อให้นำเสนอพิจารณาเป็ ...

Read More »
กฎหมายทวงถามหนี้…. แก้ปัญหาทวงหนี้

กฎหมายทวงถามหนี้…. แก้ปัญหาทวงหนี้

จากสภาวะทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีค่าครองชีพสูงขึ้น ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยจึงหันมากู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อในรูปแบบบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรืออื่น ๆ ที่สามารถเข ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑.     ร่างพระราช ...

Read More »
กยศ. ทวงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผู้เรียนที่ค้างชำระหนี้

กยศ. ทวงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผู้เรียนที่ค้างชำระหนี้

      จากที่ปรากฏข่าวตามสื่อแขนงต่าง ๆ กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ติดตามทวงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและว่าจ้างบริษัททวงหนี้ เพื่อสืบทรัพย์และดำเนินคดีกับกลุ่ ...

Read More »
ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ในปี ๒๕๕๔ วุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาอุทกภัย ๒๕๕๔ เพื่อศึกษาปัญหาอุทกภัยดังกล่าวและได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย ซึ่งมีประ ...

Read More »
scroll to top