วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวเรื่องการแบ่งกลุ่มอาชีพของผู้สมัคร ส.ว.

  โฆษก กมธ.วิสามัญพิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. (อนุฯ ๓ ด้าน) ประจำสัปดาห์

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพ ...

 • กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน แถลงข่าวการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร”

  กมธ.การบริหารราชก...

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท ...

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๕๘

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๕๘

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๘ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรร ...

Read More »
สรุปการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สรุปการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา - พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ผลการพิจา ...

Read More »
อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (ใน กมธ. การคมนาคม) สนช. ลงพื้นที่ดูงานการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง และจุดตัดทางแยกในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา

อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (ใน กมธ. การคมนาคม) สนช. ลงพื้นที่ดูงานการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง และจุดตัดทางแยกในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง เดินทา ...

Read More »
กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล Financial Thailand 4.0

กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล Financial Thailand 4.0

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธ ...

Read More »
สนช. รับหนังสือจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนช. รับหนังสือจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. จัดเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. จัดเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. กิจการผู้สูงอายุ หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นนโยบาย แผนงานด้านผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

คณะอนุ กมธ. กิจการผู้สูงอายุ หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นนโยบาย แผนงานด้านผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิ ...

Read More »
scroll to top