วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดสุพรรณบุรี

  กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. ร...

  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น ๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบั ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงดาวและจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก​

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่​ ๒๒​ กันยายน​ ๒๕๖๑​ เวลา​ ๐๙.๐๐ นาฬิกา​ ณ​ ด่านศุลกากรเชียงดาว​ จังหวัดเชียงใหม่​ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เอกสารข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ท ...

สรุปผลการประชุม วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เพื่อขอเสนอข้อมูลเอกสารสนับสุนนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เพื่อขอเสนอข้อมูลเอกสารสนับสุนนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพีระศัก ...

Read More »
สนช. รับหนังสือจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

สนช. รับหนังสือจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมาธิการการพลังงาน พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล กรรมาธิการการคมนาคม ...

Read More »
กมธ. วิฯการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศึกษาดูงาน ณ ณ พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

กมธ. วิฯการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศึกษาดูงาน ณ ณ พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นาย ...

Read More »
อนุ กมธ.การพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านการประมงและแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมง ณ จังหวัดเพชรบุรี

อนุ กมธ.การพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านการประมงและแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมง ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียร ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหาร The Empress โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พลเอก อู้ด เบื้องบน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สเ ...

Read More »
กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร SSDR เกี่ยวกับการนำดาวเทียมสื่อสารประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร SSDR เกี่ยวกับการนำดาวเทียมสื่อสารประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เ ...

Read More »
กมธ. วิฯ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดขอนแก่น

กมธ. วิฯ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม HICT Terminal

กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม HICT Terminal

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ HICT Terminal สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อนุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานการบริ ...

Read More »
ประธาน สนช. เปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวต่อไปการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

ประธาน สนช. เปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวต่อไปการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติกา ...

Read More »
scroll to top