วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ญัตติ

Feed Subscription
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ร่าง พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ร่าง พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได ...

Read More »
กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้ ...

Read More »
กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ...

Read More »
กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... จำนวน ๑ ฉบับ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที ...

Read More »
กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๑ ฉบับ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ สนช. รับหลักการร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๑ ฉบับ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราช ...

Read More »
กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ รับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ รับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญัต ...

Read More »
กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ และร่าง พ.ร.บ. รับขนทางอากาศระหว่างประเทศ

กำหนดการแปรญัตติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ และร่าง พ.ร.บ. รับขนทางอากาศระหว่างประเทศ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  มกราคม๒๕๖๐  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญ ...

Read More »
กำหนดส่งคำแปรญัตติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สนช. รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศฯ จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดส่งคำแปรญัตติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สนช. รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๑  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญ ...

Read More »
สนช. รับหลักการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๑ ฉบับ

สนช. รับหลักการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๑ ฉบับ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๑  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบั ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๙

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๙

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๒  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญ ...

Read More »
scroll to top