วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอน ๒๔๘ ส.ส. และไม่รับพยานหลักฐานเพิ่มเติม

สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอน ๒๔๘ ส.ส. และไม่รับพยานหลักฐานเพิ่มเติม

กรกฎาคม 1, 2015 3:20 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  มีมติกำหนดให้วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นวันแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากนั้น ได้พิจารณาคำร้องขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา จำนวน ๖ คำขอ   รวม ๗ รายการ โดยฝ่ายผู้กล่าวหามี ๑) นายสามารถ แก้วมีชัย ๒) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ๓) นายวิทยา  บุรณศิริ ๔) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ๕) นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ ๖) นายธวัชชัย สุทธิบงกช ๗) พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน และ ๘) นายเหวง โตจิราการ มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลในการยื่นเพิ่มเติมพยานหลักฐาน ส่วนผู้กล่าวหามีนายวิชัย วิวิตเสวี ผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาแถลงคัดค้าน หลังจากพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติไม่รับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาขอเพิ่มเติมทั้ง ๗ รายการ ไว้พิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ขยายเวลาในการเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ถูกกล่าวหา โดยมีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยขยายเวลาให้สมาชิกสามารถเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถามได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยไม่นำระยะเวลาที่กำหนดให้สมาชิกต้องเสนอญัตติล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาใช้บังคับ

รูป 1

|  1,049 views

Leave a Comment

*

scroll to top