วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. ประชุมแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีต ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง

สนช. ประชุมแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีต ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง

กรกฎาคม 17, 2015 4:51 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

S__69648389

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของ (ป.ป.ช.) ผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง) พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง) และตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม) ในกรณีถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

สำหรับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งตัวแทนจำนวน ๑๑ คน เพื่อเป็นผู้แถลงคัดค้านสำนวนคดี ป.ป.ช. นำโดย พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ หลังตัวแทนฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๑๑ คน แถลงคัดค้านโต้แย้งสำนวนและรายงานความเห็นของ ป.ป.ช. แล้ว ที่ประชุมสภานิติบขัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาต่อถึงประเด็นซักถามตามญัตติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ โดยสามารถยื่นญัตติประเด็นซักถามทั้งสองฝ่ายได้จนถึง ๒๐ กรกฎาคมนี้ และได้กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาซักถามคู่กรณีในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

จากนั้นที่ประชุม ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นมา ๑ คณะ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ๒) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ๓) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ๔) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ๕) นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ๖) นายยุทธนา ทัพเจริญ ๗) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการซักถาม ได้มีนัดประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  ส่วนผลการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะออกมาประการใด จะนำรายละเอียดดังกล่าวมานำเสนอให้ได้รับทราบต่อไป

|  1,046 views

Leave a Comment

*

scroll to top