วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีถอดถอน ๒๔๘ ส.ส.

สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีถอดถอน ๒๔๘ ส.ส.

สิงหาคม 7, 2015 5:18 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

tnews_1426734844_2026

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๘ มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมาธิการซักถามดำเนินการซักถามผู้เกี่ยวข้อง กรณีถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง ฝ่ายผู้กล่าวหามี นายวิชัย  วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม พร้อมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาที่เข้าร่วมรับฟังมี  ๑) พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์  ๒) นายสามารถ แก้วมีชัย ๓) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ๔) พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง ๕) นายไชยา พรหมา ๖) นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ ๗) นายวิทยา บุรณศิริ ๘) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ๙) พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน ๑๐) นายสุรพล เกียรติไชยากร ๑๑) นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล  ๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก และ ๑๓) นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ โดยคณะกรรมาธิการซักถามดำเนินการซักถามผู้กล่าวหา ตามประเด็นซักถามจากญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑ ญัตติ รวม ๑ คำถาม

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ นางรังสิมา  ศรีวาณิชย์ นางอนุรักษ์ บุญศล นางเอมอร สินธุไพร และผู้แทนผู้ถูกกล่าวหา มีนายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายสามารถ แก้วมีชัย ประสงค์จะแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นัดประชุมเพื่อรับฟังแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

|  1,099 views

Leave a Comment

*

scroll to top