วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. มีมติไม่ถอดถอน ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณี “แก้ไข รธน. ประเด็นที่มา ส.ว.”

สนช. มีมติไม่ถอดถอน ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณี “แก้ไข รธน. ประเด็นที่มา ส.ว.”

สิงหาคม 14, 2015 5:53 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

DSC_4638

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติไม่ถอดถอน ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ตามที่ ป.ป.ช. เสนอ

 เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และลงมติ
ถอดถอนหรือไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๗) ในกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ประเด็นที่มา ส.ว. โดยมิชอบ

 สำหรับกระบวนการในการลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ จะได้บัตรลงคะแนนโดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มตามฐานความผิด ประกอบด้วย ๑) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๓๗ คน ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และลงมติทั้ง ๓ วาระ ๒) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ คน ให้ลงมติวาระ ๓ และ ๓) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐ คน ที่ไม่ร่วมลงมติวาระ ๒ ซึ่งคะแนนที่จะสามารถถอดถอนได้จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุม ซึ่งภายหลังการลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน
ตามการแบ่งกลุ่มตามฐานความผิด ๓ กลุ่ม ผลปรากฏว่า 

– กลุ่มที่ ๑ (จำนวน ๒๓๗ คน) ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๓๗ คน ออกจากตำแหน่ง

– กลุ่มที่ ๒ (จำนวน ๑ คน) ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ คน ออกจากตำแหน่ง 

– กลุ่มที่ ๓ (จำนวน ๑๐ คน) ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐ คน ออกจากตำแหน่ง

|  1,243 views

Leave a Comment

*

scroll to top