วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » สนช. ให้ความเห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สนช. ให้ความเห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตุลาคม 16, 2015 2:19 pm by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

 deejang

ที่ประชุม สนช. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒ คน ภายหลังประธาน กมธ. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประวัติฯ ต่อที่ประชุม สนช.

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ได้นำรายงานผลการตรวจสอบที่พิจารณาเสร็จแล้วทั้งทางลับและเปิดเผยต่อที่ประชุม

จากนั้นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงคะแนนลับเพื่อเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งผู้ได้รับเลือกต้องได้คะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม ภายหลังการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑. นางเตือนใจ  ดีเทศน์  เห็นชอบ ๑๔๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่ออกเสียง ๔  เสียง

๒. นายชาติชาย สุทธิกลม   เห็นชอบ ๑๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๗  เสียง

จากผลการลงคะแนนดังกล่าว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ นางเตือนใจ  ดีเทศน์  นายชาติชาย สุทธิกลม  ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ทั้งนี้ กระบวนการต่อไป ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

|  2,523 views

Leave a Comment

*

scroll to top