วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมษายน 7, 2016 1:50 pm by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีมติเลือกประธานศาลฎีกาให้เป็นประธานกรรมการสรรหา
จากนั้น ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นเวลา ๘ วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ใน
เวลาราชการ (โดยเว้นวันพุธที่ ๑๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙) ณ จุดรับสมัคร บริเวณ
ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ เลขที่ ๔๙๙ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๘๔, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๘ โทรสาร
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๕
ทั้งนี้ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๘๔, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๘, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ – ๗ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๕ หรือที่ http://www.senate.go.th
รายละเอียดตามแนบ รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

S__10641435

S__10641436

|  4,870 views

Leave a Comment

*

scroll to top