วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » สนช. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง.

สนช. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง.

พฤษภาคม 2, 2016 9:35 am by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

file_1381393345

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงคะแนนลับให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้
1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เห็นชอบ 166 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง ไม่ออกเสียง 9 เสียง
2. รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เห็นชอบ 162 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง ไม่ออกเสียง 10 เสียง
3. ศ. อุดม รัฐอมฤต เห็นชอบ 164 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง ไม่ออกเสียง 13 เสียง
4. ศ. พล.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช เห็นชอบ 144 เสียง ไม่เห็นชอบ 24 เสียง ไม่ออกเสียง 15 เสียง
5. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เห็นชอบ 133 เสียง ไม่เห็นชอบ 31 เสียง ไม่ออกเสียง 19 เสียง
6. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เห็นชอบ 111 เสียง ไม่เห็นชอบ 49 เสียง ไม่ออกเสียง 23 เสียง

ผลการลงคะแนน ปรากฏว่า นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ศ.อุดม รัฐอมฤต ศ.พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม และนายสุทธิพล ทวีชัยการ ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

|  1,335 views

Leave a Comment

*

scroll to top