วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » ผลการลงมติเลือกบุคคลเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน Result of voting on selection of the Ombudsman

ผลการลงมติเลือกบุคคลเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน Result of voting on selection of the Ombudsman

กรกฎาคม 6, 2016 9:04 am by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

3739 3741

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔ เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน ๒๑ คน ซึ่งหลักจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีการลงคะแนน จำนวน ๓๐ รอบ ผลการลงมติปรากฎว่า นายเรวัติ วิศรุตเวช เป็นผู้สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

On 5 July 2016, at 14.30 hrs., the 4th meeting of the Committee on Selection of the Ombudsman was held to consider the suitable person nominated to hold the position of the Ombudsman. From 21 candidates, the meeting cast their votes for 30 times and the final result of vote appeared that Mr. Rewat Wisarutwet was selected to be the Ombudsman with the majority votes of not less than two third of the total existing Members of the Committee.

In this regard, the Committee on Selection of the Ombudsman will submit the name of the selected person to the President of the NLA for further proceedings.

559000004624301

นายเรวัติ วิศรุตเวช

|  2,344 views

Leave a Comment

*

scroll to top