วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

กุมภาพันธ์ 28, 2014 3:37 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย Leave a comment A+ / A-

1947535_726173564080350_48912587_n

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตำแหน่งหรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เพื่อจะทำให้ทราบว่าก่อนและหลังการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดปกติของทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไรบ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

|  50,929 views

Leave a Comment

*

scroll to top