วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. ปกครองท้องถิ่นฯ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ”

กมธ. ปกครองท้องถิ่นฯ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ”

มีนาคม 13, 2017 10:45 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมหรรษา เจบี ถนนจุติอนุสรณ์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จัดขึ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และนักวิชาการ อันจะเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาและหาแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยและพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างถาวรยั่งยืนสืบไป โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรฯ

S__30564377

S__30564371 S__30564372 S__30564376  S__30564378

|  572 views

Leave a Comment

*

scroll to top