วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ….

กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ….

มีนาคม 14, 2017 9:17 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่๑๓มีนาคม๒๕๖๐คณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยพลเรือเอกศิษฐ วัชรวงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนพ.. …. โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา ดังนี้
.) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ พ.. ….
.) ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาโดยเริ่มตั้งแต่หลักการและเหตุผล ของร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.. …. ซึ่งในเบื้องต้นคณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบด้วยหลักการที่จะกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน โดยมีเหตุผลสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีอัตราที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี และลักษณะของการกระทำเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม ซึ่งต้องหาอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร รวมทั้งเพื่อให้ผู้ต้องหามีโอกาสแสดงความสำนึกในการกระทำ และพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น อันจะเป็นการนำสู่การยอมความและยุติคดีด้วยความสมานฉันท์ จึงจำเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไห่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนพ..​ …. โดยพิจารณารายละเอียดเนื้อหาเรียงตามลำดับมาตรา ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการมีกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

2.1 2.2 3.1 3.2 Page_1

|  449 views

Leave a Comment

*

scroll to top