วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ. การบริหารฯ สนช. ศึกษาดูงานของศูนย์ดำรงธรรมและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการบูรณาการและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม

กมธ. การบริหารฯ สนช. ศึกษาดูงานของศูนย์ดำรงธรรมและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการบูรณาการและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม

มีนาคม 14, 2017 4:25 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ดำรงธรรมและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการบูรณาการและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โครงสร้าง งบประมาณ อัตรากำลัง การบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งรับทราบบทบาทและความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในประเด็นภาพรวมแผนยุทธศาตร์ และการดำเนินงานของจังหวัดนครพนม การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม บทบาทและความพร้อมของส่วนราชการระดับภูมิภาคในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม รวมถึงความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านด้วย

S__24191004 S__24191003 S__24190999 S__24190997 S__24190995

|  404 views

Leave a Comment

*

scroll to top