วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ร่าง พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ ร่าง พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

มีนาคม 16, 2017 2:52 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

10656443_820880837942955_1077476542_n-11 (1)

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่

๑. ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

โดยกำหนดระยะเวลาการรับคำแปรญัตติ ๑๕ วันถึง วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประสงค์จะแปรญัตติ ส่งคำแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อาคารรัฐสภา ๒

|  230 views

Leave a Comment

*

scroll to top