วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ ติดตามการแก้ไขกฎหมายและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ

กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ ติดตามการแก้ไขกฎหมายและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ

มีนาคม 16, 2017 3:07 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ

กีฬา 1

– ติดตามการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ

กีฬา 2


พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา กล่าวว่า ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ ข้อ ๕ ได้กำหนดให้การกีฬา แห่งประทศไทย ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกองทุนกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยนั้น กกท.ได้พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน แต่ในส่วนของประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้รองรับการดำเนินงานนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณากำหนดต่อไป ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ กกท. เพื่อนำไปพิจารณาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ ในปัจจุบันกีฬามวยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ กกท.จึงควรดำเนินการ ดังนี้

 กีฬา 3

 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬามวยโดยการยุบหรือควบรวมสมาคมกีฬามวยให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ (๒) บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ปัญหาเกี่ยวกับการจัดชกมวยของเด็ก (๓) ควบคุมดูแลองค์กรหรือสมาคมกีฬามวยให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

กีฬา4

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า ซึ่งหากมีการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม หรือผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์ ควรพิจารณาและหามาตรการตัดหรือลดการสนับสนุนงบประมาณ (๔) จดทะเบียนค่ายมวยที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการดูแล รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้กับค่ายมวย (๕) ควรอนุรักษ์เอกลักษณ์หรือศิลปะการต่อสู้รูปแบบของมวยไทยที่แท้จริงไว้ พร้อมทั้งผลักดันให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ทั้งนี้ กมธ. การศึกษาและการกีฬา เห็นว่า กีฬามวยมีความสำคัญเพราะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ จึงขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องการยกระดับและพัฒนากีฬามวยให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬา พร้อมกับจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

กีฬา 5 

– พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ

1111111111

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง “เงื่อนไขหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ โดยจะมีการดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ นำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มีความเข้าใจและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรมีการแยกระบบการศึกษาให้ชัดเจน เนื่องจากระบบทวิศึกษา  และระบบทวิภาคีมีประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นต้นแบบในการศึกษา ซึ่งประเทศไทยได้นำหลักการศึกษาระบบดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศทั้งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ซึ่งการศึกษาทั้ง ๒ ระบบดังกล่าวมีลักษณะและรูปแบบในการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรให้คำจำกัดความการศึกษาดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเลื่อนต่อการศึกษาในระบบดังกล่าว 

 กีฬา 7     กีฬา 8 กีฬา 9 กีฬา 10

|  245 views

Leave a Comment

*

scroll to top