วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๒๓

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๒๓

มีนาคม 16, 2017 5:20 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม สรุปได้ ดังนี้

๑. พิจารณา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง (นายเกรียงศักดิ์ สิทธิรักษ์ ผู้เสนอ)

นายเกรียงศักดิ์ สิทธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์คณะกรรมาธิการช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

ผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้

๑) ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามข้อ ๘๗ วรรคสอง (๓) และ (๔) แห่งข้อบังคับการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) มีหนังสือแจ้งนายเกรียงศักดิ์ฯ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทราบต่อไป

๒. รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้มีการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. (ฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเบื้องต้น) โดยเชิญ นายฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ได้มีการพิจารณาศึกษา แนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อความสมานฉันท์ โดยมีการหารือการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. (ร่างฯ ฉบับที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ส่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐) โดยพิจารณาศึกษาถึงมาตรา ๔๐

คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ ได้พิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. โดยกำหนดที่จะพิจารณาโดยจัดกลุ่มสาระสำคัญเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

๓. พิจารณาการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมาธิการ

ด้วยคณะกรรมาธิการกำหนดเดินทางไปราชการภายในประเทศ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการมีมติกำหนดเดินทางไปราชการ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่

๔. รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….

ด้วยคณะกรรมาธิการเห็นควรให้มีการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. โดยนายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ เป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

document-11 document-12 document-13 document-35 document-34 document-33 document-32 document-31 document-22 document-21

|  461 views

Leave a Comment

*

scroll to top