วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

มีนาคม 18, 2017 8:06 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

งานนำเสนอ11สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๗

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

๑) เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา 

–  ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. ในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นผู้พิจารณา  โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย

๒) เรื่องด่วนที่ ๒ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน  นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ออกจากตำแหน่ง  (กรณีออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) โดยมิชอบ) ตามมาตรา  ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

     ๒.๑  การแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง)

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมได้รับฟังคำแถลงเปิดสำนวนของผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา

     ๒.๒  พิจารณาประเด็นที่จะซักถามเพิ่มเติม (ตามข้อบังคับ  ข้อ ๑๕๔  วรรคสอง)

ผลการพิจารณา

– ประชุมมีมติให้มีการซักถามเพิ่มเติมโดยประเด็นซักถามให้เป็นไปตามญัตติซึ่งสมาชิกจะได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการซักถามต่อไป  

     ๒.๓  ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม  (ตามข้อบังคับ  ข้อ  ๑๕๔  วรรคสาม) 

ผลการพิจารณา

– ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม  จำนวน  ๗  คน และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ  ๑๕๔ วรรคสาม เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  โดยกำหนดให้สมาชิกเสนอญัตติซักถาม ต่อคณะกรรมาธิการซักถามได้ภายใน ๔ วัน นับแต่วันถัดจากวันแถลงเปิดสำนวน และเห็นชอบกำหนด ให้มีการประชุมซักถามผู้เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  

๓) เรื่องด่วนที่  ๓  ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา 

–  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย

๔) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา 

–  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนถึงมาตราที่ ๓ และที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปพิจารณา ในวันศุกร์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

ปิดประชุม เวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกา

 

|  381 views

Leave a Comment

*

scroll to top