วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

มีนาคม 18, 2017 8:19 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

งานนำเสนอ11

สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๘

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

– ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา 

–  ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการถอนร่างพระราชบัญญัติกลับไปปรับปรุง และจะนำกลับมาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งในวันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๒. ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมการพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔  ระเบียบวาระที่  ๕.๑  และระเบียบวาระที่  ๕.๒ ไปพร้อมกัน  เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

๑) ระเบียบวาระที่  ๔  รายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี  ๒๕๕๗  ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว 

๒) ระเบียบวาระที่  ๕.๑  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ตามมาตรา  ๑๙  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  

๓) ระเบียบวาระที่  ๕.๒  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน     และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  ตามมาตรา  ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒

ผลการพิจารณา 

– ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเมือง   รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกา

 

|  528 views

Leave a Comment

*

scroll to top