วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

มีนาคม 21, 2017 11:40 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bb1

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
ร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มาให้ข้อมูลสรุปได้ว่า กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่

๑. กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๔๗ วรรค ๒
และ ๒. กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ตามมาตรา ๒๕๘ ซ (๔)  โดยข้อ ๑. และ ข้อ ๒.มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว คือ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

๓. กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๔๗ วรรค ๒ มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว จึงไม่ต้องแก้ไขเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

๔. กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด ตามมาตรา ๔๘ วรรค ๑ เป็นกฎหมายที่ต้อง
ดำเนินการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยกรมอนามัย

๕. กฎหมายแพทย์ปฐมภูมิ ตามมาตรา ๒๕๘ ซ (๕) ไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
อยู่ระหว่างการยกร่างโดยกระทรวงสาธารณสุข

bb2 bb3 bb4

|  203 views

Leave a Comment

*

scroll to top