วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » วุฒิสภา ขยายเวลาการเปิดรับกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิสภา ขยายเวลาการเปิดรับกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

พฤษภาคม 18, 2014 5:12 pm by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

53697

จากการที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  ของวุฒิสภา  ได้เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ปรากฏว่า เมื่อปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครเพียงจำนวน  ๖  คน  คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้ประชุมเป็นครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๖  พ.ค. ที่ผ่านมา  และมีความเห็นว่าเพื่อให้ได้ผู้สมัครในจำนวนที่เหมาะสมแก่พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมาธิการ  จึงมีมติให้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีกจำนวน  ๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  –  ๒๓  พ.ค.  นี้  ในเวลาราชการ  ณ  จุดรับสมัคร  บริเวณห้องโถง ชั้น ๑  อาคารรัฐสภา ๒  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังประธานคณะกรรมาธิการ  สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้น  ๒๐  ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐  ภายในกำหนดวันดังกล่าว

ผู้สนใจสมัครสามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครฯ  และ  Download  ใบสมัครจาก  http://www.senate.go.th ได้

ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือเพียงจำนวน  ๖  คน  แล้วจะได้เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาเลือกจำนวน  ๒  คน  ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรศาลปกครองต่อไป

 

|  3,812 views

Leave a Comment

*

scroll to top