วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » ๗๔ ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

๗๔ ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

มิถุนายน 6, 2014 4:41 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย Leave a comment A+ / A-

 

ร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งค้างการพิจารณาของทั้งสองสภาอยู่ก่อนที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จำนวน  ๗๔  ฉบับ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา    จำนวน  ๑  ฉบับ
๒. บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑   จำนวน  ๒  ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติ
๑. คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว และวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน อยู่ระหว่างรอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา   จำนวน  ๑  ฉบับ
๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน   จำนวน  ๑  ฉบับ
๓. วุฒิสภายับยั้ง (วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร) จำนวน  ๑  ฉบับ
๔. วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร   จำนวน  ๙  ฉบับ
๕. คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว   จำนวน  ๒๓  ฉบับ
๕.๑  บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา    จำนวน  ๒๑  ฉบับ
๕.๒  รอบรรจุระเบียบวาระ    จำนวน  ๒  ฉบับ
๖. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร   จำนวน  ๖  ฉบับ
๗. บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑  จำนวน ๓๐ ฉบับ  อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาภาพ http://mlm.thaimlmnews.com

|  8,664 views

Leave a Comment

*

scroll to top