วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มิถุนายน 13, 2014 1:24 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย Leave a comment A+ / A-

cover sapaniti 4 color.eps

เมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปกครองประเทศจนไม่สามารถปกครองได้ด้วยความสงบ อันเป็นผลให้เกิดการยึดอำนาจทางการปกครองประเทศ และภายหลังการยึดอำนาจได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ อีกทั้งองค์กรของรัฐสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต้องถูกยุบไปด้วย โดยคณะผู้ยึดอำนาจจะมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวใช้บังคับแทน เพื่อวางรูปแบบการปกครองประเทศใช้บังคับไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการถาวรต่อไป พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่รัฐสภา ซึ่งเป็นสภาเดี่ยวแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เรียกว่า “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.  อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย

๒.  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

๓.  อำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ภายหลังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรมีผลใช้บังคับแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังคงต้องทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในช่วงระยะเวลาอันเป็นรอยต่อระหว่างการดำเนินการเพื่อให้มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

|  138,103 views

Leave a Comment

*

scroll to top