วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

มิถุนายน 13, 2014 1:25 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

EyWwB5WU57MYnKOuFVOK0fkulZhiC9ob3yi35Zv1fmvmx2BeWiJqVI

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ปัจจุบันตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดที่สนองต่อคุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยของประชาชน แต่อุตสาหกรรมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จึงตั้งคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  ผลิตภัณฑ์สุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องขึ้นมาศึกษาสภาพปัญหา  ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต  ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  การยอมรับจากผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงานหรือสถาบันให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและการตรวจสอบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ หากบริษัทต้องการจะผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องส่งไปดำเนินการในต่างประเทศทำให้เกิดต้นทุนสูง ดังนั้น แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้มีศักยภาพ เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพและเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ จะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนาที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุน รวมถึงการออกแบบมาตรฐานทางการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างภาษี ตลอดจนกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ที่มาภาพประกอบ  :  http://www.thairath.co.th

|  8,179 views

Leave a Comment

*

scroll to top