วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สนง.เลขาธิการวุฒิสภา มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานนิติบัญญัติ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานนิติบัญญัติ

มิถุนายน 13, 2014 1:23 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ Leave a comment A+ / A-

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีประโยชน์ต่องานวุฒิสภา พร้อมสนับสนุนให้นำผลงานออกมาใช้จริง 

S__24010763(8)

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา  โดยมีนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยอดีตสมาชิกวุฒิสภา และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธี โดยมีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน ๑๑ เรื่อง

S__24027145

S__24027148

สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับปริญญาโท ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การให้สถานที่หลบภัยแก่เรือที่ต้องการความช่วยเหลือ โดย ว่าที่ร้อยตรีมัธยะ ยุวมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหาร ในองค์กรปกครองท้องถิ่น โดย นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รางวัลชมเชย ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยผ่านนิติบัญญัติ ศึกษากรณีพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย นางสาวสุรัชนี พานำมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรื่อง วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือเดินทะเล พ.ศ …. โดย นางสาวสุพรรณี สวนอินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนรางวัลดีเด่นระดับปริญญาเอก ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การประเมินความสามารถรองรับมลพิษทางอากาศของพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยการจำลองคุณภาพอากาศ โดย ดร.ชาตินัย ชูสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเรื่อง ผลกระทบนโยบายการคลังต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาค ASEAN 5+3 การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ สำหรับรางวัลชมเชย ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล โดย ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เรื่อง ระบบการดำเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษาเปรียบเทียบระบบของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศไทย โดย พ.ต.อ.ดร.มานะ เผาะข่วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับประกาศนียบัตร อีกจำนวน ๓ เรื่อง

S__24010766(8)

โครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน ของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา โดยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา กล่าวว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการคัดเลือก คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม  เป็นประโยชน์ในการกลั่นกรองกฎหมาย สามารถเป็นข้อมูลในการอภิปราย ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานหลายชิ้นที่มีศักยภาพ เป็นประโยชน์ทางวิชาการหลาย ๆ แขนง แต่ไม่ถูกนำมาเผยแพร่ เป็นที่น่าเสียดายที่ผลงานเหล่านั้นต้องสูญเปล่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้งานวิทยานิพนธ์สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการของวุฒิสภา และเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติ รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ทำวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ และสถาบันการศึกษาผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

S__24027151

|  2,957 views

Leave a Comment

*

scroll to top