วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.สังคมฯ จัดประชุมสมัชชาหญิงหม้าย เพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี

กมธ.สังคมฯ จัดประชุมสมัชชาหญิงหม้าย เพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี

พฤษภาคม 15, 2017 9:58 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมสมัชชาหญิงหม้าย เพื่อให้หญิงหม้ายได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาความต้องการของตนเพื่อเป็น
พื้นฐานกำหนดนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี ในโอกาสนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และพลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับนโยบาย
ส่งเสริมศักยภาพสตรีในจังชายแดนภาคใต้” พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาหญิงหม้าย
เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

S__7512121 S__7512122 S__7512123 S__7512124

|  208 views

Leave a Comment

*

scroll to top