วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ.สังคมฯ จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภูมิภาค ๔ ภาคของประเทศ ครั้งที่ ๔ จังหวัดสงขลา

กมธ.สังคมฯ จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภูมิภาค ๔ ภาคของประเทศ ครั้งที่ ๔ จังหวัดสงขลา

พฤษภาคม 15, 2017 4:15 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภูมิภาค ๔ ภาคของประเทศ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ ๔ (ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี) โดยมี
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี
พร้อมด้วยพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี
ได้ร่วมมอบสิ่งของประกอบด้วย ทุนอาหารกลางวัน ถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน หนังสือเรื่อง
“วิถีธรรมตามรอยพ่อ” ถุงเท้า ขนม ยารักษาโรค และเครื่องกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง
โรงเรียนบ้านนาลึก โรงเรียน บ้านเขาล้อน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนับสนุนเครื่องกีฬา นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกสภานิติบัญญับติแห่งชาติ
สนับสนุนขนมแก่นักเรียน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนับสนุนน้ำตาลบรรจุ
ในถุงยังชีพ และพลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบยาสามัญประจำบ้าน
ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ในฐานะ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นผู้แทน มอบความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยตาม
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

จากนั้น เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดูแลและฝึกอาชีพแก่สตรีพร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน
โอกาสนี้ ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภาคใต้ และมอบสิ่งของอุปโภค
บริโภคแก่สตรีที่มาฝึกอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

384 385 393 394

389 390 392 393 394

|  254 views

Leave a Comment

*

scroll to top