วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ประธาน กมธ.การคมนาคม รับหนังสือร้องเรียนจากนายกสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน เพื่อยื่นข้อเสนอในการปฏิรูปและแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ประธาน กมธ.การคมนาคม รับหนังสือร้องเรียนจากนายกสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน เพื่อยื่นข้อเสนอในการปฏิรูปและแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

พฤษภาคม 16, 2017 2:45 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือ
ร้องเรียนจาก นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน และคณะ เพื่อยื่นข้อเสนอในการปฏิรูปและแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานานและสภาพการณ์การคมนาคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก บทบัญญัติ
ทั้งหลายที่ใช้บังคับกันอยู่จึงไม่เหมาะกับกาลสมัย ซึ่งในปัจจุบันประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทต่างมีวิถีการเดินทางในรูปแบบเฉพาะของแต่ละชุมชน ทางสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน ที่ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งรถตู้รายย่อยในเขตพื้นที่ภาคอีสาน จึงขอเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการปฏิรูป พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบสมาคม ตลอดจนขอให้มีคำสั่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทุเลาการบังคับใช้กฎหมายกับรถตู้ของสมาชิก “สมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน” ซึ่งอยู่ในระหว่างแก้ไขข้อกฎหมาย จนกว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป


ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรถตู้ได้มีอาชีพที่ถูกต้อง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การกระจายรายได้ และให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการบริการของประชาชน ตลอดจน
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความเห็นใจของพี่น้องในท้องถิ่นภูมิลำเนาเดียวกัน ที่สำคัญ
ยังเป็นการปฏิรูปกฎหมายครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องชาวรถตู้โดยเฉพาะชาวอีสาน และประชาชนผู้ใช้บริการในถิ่นทุรกันดารที่การให้บริการของภาครัฐยังไม่สามารถเข้าถึงได้

S__7536805 S__7536806

|  470 views

Leave a Comment

*

scroll to top