วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.สังคมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภูมิภาค ๕ ภาคของประเทศไทย ครั้งที่ ๔

กมธ.สังคมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภูมิภาค ๕ ภาคของประเทศไทย ครั้งที่ ๔

A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภูมิภาค ๕ ภาคของประเทศไทย
โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๔ (ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการส่งเสริมความเสมอภาคความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และ
นายศักระ กบิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ

S__7536923 S__7536924 S__7536925 S__7536926 S__7536927

|  120 views

Leave a Comment

*

scroll to top