วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พฤษภาคม 17, 2017 10:33 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์
ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ และงดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดยจะเป็นการรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่องพลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จากนั้นเป็นการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) จำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินของคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม และเรื่องนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ว่า ขณะนี้เริ่มทยอยเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการตรวจทาน โดยเฉพาะ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. …. คาดว่าจะพิจารณาเสร็จตามกรอบเวลา และเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๙ มิถุนายน จำนวน ๑ ฉบับ และวันที่ ๑๕ มิถุนายน
อีก ๑ ฉบับ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. ที่จะเข้าสู่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในครั้งต่อ ๆ ไป ส่วนความคืบหน้ากฎหมายลูกฉบับอื่น ๆ คาดว่าปลายเดือน พฤษภาคมนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. …. เข้ามาให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

นอกจากนี้ ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …. ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่
๘ มิถุนายน ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดต้องใช้เวลาในการพิจารณา ผู้ที่จะมาเป็นกรรมาธิการ
จะต้องทำงานเต็มที่เต็มเวลา จึงไม่ควรเป็นผู้ที่อยู่ในการพิจารณากฎหมายฉบับอื่น

S__7536939 S__7536940

|  183 views

Leave a Comment

*

scroll to top