วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การคมนาคม สนช. ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

กมธ. การคมนาคม สนช. ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

พฤษภาคม 17, 2017 4:16 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__45367308

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ และ ๒ ชั้น ๒ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ จัดสัมมนาร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “ Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” โดยมี พลเอก
วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน
อนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ กล่าวรายงาน และพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความต้องการของภาคเอกชนที่เป็นสมาคมต่างชาติ นักลงทุนและนักธุรกิจชาวไทย ในการที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เนื่องจากคณะกรรมาธิการการคมนาคมได้พิจารณาเห็นว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการศึกษาเรื่องระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เช่น เรื่องของการเชื่อมต่อของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุดและด่านการค้าที่สำคัญต่างๆ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กับแหล่งการผลิตต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อกับแหล่งชายแดนที่สำคัญ โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าจะเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน เนื่องจากพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ที่เป็นประตูการค้า มีการส่งออกนำเข้าสินค้าสำคัญของประเทศ อีกทั้งมีสนามบินอู่ตะเภาที่รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าอากาศยาน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เปิดโครงการนำร่องไปแล้วในสนามบินอู่ตะเภา นอกจากนั้นจะมีอีกหลายส่วนที่อยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ขั้นปานกลางไปสู่ประเทศที่รายได้ขั้นสูงต่อไป ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาและมีทิศทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป

S__45367306

S__45367305 S__45367307 S__45367313 S__45367316

|  496 views

Leave a Comment

*

scroll to top