วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายสหพันธ์วิสาหกิจเพื่อสังคม และ SME เพื่อขอให้ร่วมกันผลักดันกิจการ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายสหพันธ์วิสาหกิจเพื่อสังคม และ SME เพื่อขอให้ร่วมกันผลักดันกิจการ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

พฤษภาคม 17, 2017 4:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

18697

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายสหพันธ์วิสาหกิจเพื่อสังคม และ SME นำโดย นางทัศนีย์ บัวคำ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายสหพันธ์ฯ เพื่อขอให้ภาครัฐ
ร่วมกันผลักดันกิจการ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เนื่องจากเครือข่ายสหพันธ์ฯ อันประกอบด้วยภาคเอกชน องค์กรนิติบุคคล ผู้บริหารกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน จากทั่วประเทศจำนวน ๑๒๒ กิจการ ได้รวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้า การท่องเที่ยว และการบริการต่าง ๆ โดยใช้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการจัดการกลไกตลาดให้กับชุมชน นำผลกำไรที่ได้กลับไปลงทุนตามความต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงขอเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนี้

๑. ขอให้กลุ่มบริษัทที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้มีการขับเคลื่อนรูปแบบกิจการเพื่อสังคม มีการจัดตั้งกองทุนกิจการเพื่อสังคมขึ้น และอาจเข้ามาแทนที่การบริจาคแบบให้เปล่า (CSR) เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทที่ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อชุมชนทำให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดูแลสังคม
๓. ควรกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้น โดยตรากฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมออกมาบังคับใช้

18694

18698

18695

|  378 views

Leave a Comment

*

scroll to top