วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. แถลงความคืบหน้าการทำงานตาม รธน. มาตรา ๗๗ และร่าง พ.ร.บ. ใหม่ที่เตรียมเข้าที่ประชุม

ประธาน สนช. แถลงความคืบหน้าการทำงานตาม รธน. มาตรา ๗๗ และร่าง พ.ร.บ. ใหม่ที่เตรียมเข้าที่ประชุม

พฤษภาคม 17, 2017 4:34 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

18700

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่เสนอเข้ามาใหม่ เนื่องจากหน่วยงานที่เสนอกฎหมายต้องทำตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ประเมินความเห็นอย่างมีระบบและให้ประชาชนรับทราบ จึงเป็นผลดีต่อกระบวนการพิจารณากฎหมาย ซึ่งกฎหมายหมายที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก็ต้องนำกลับไปให้หน่วยงานที่เสนอเข้ามาดำเนินการตามมาตรา ๗๗ เช่นกัน โดยจะใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุม สนช. เพื่อพิจารณาวาระ ๑ และวาระ ๒ ในเดือนมิถุนายน รวมถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่เตรียมเสนอเข้ามาใหม่ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งมาให้ สนช. เดือนละ ๑ ฉบับ โดยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จะส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. เข้ามา อย่างไรก็ตามระหว่างนี้สมาชิก สนช.ก็ได้ทำงานเป็น ๒ ส่วน คือในส่วนของคณะกรรมาธิการมีการลงพื้นที่ต่างๆ และในส่วนของการพิจารณากฎหมายที่สำคัญ ๔ ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. นอกจากนี้ยังมีงานสำคัญโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคมนี้ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สนช.จะต้องทำงานอย่างหนัก ต้องบริหารการประชุมให้เหมาะสมเกิดความรอบคอบ โดยอาจเพิ่มวันประชุม สนช.
ในแต่ละสัปดาห์

18702

|  286 views

Leave a Comment

*

scroll to top