วันเสาร์ , 21 เมษายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

พฤษภาคม 18, 2017 3:16 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

————————————-

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้
        พิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สรุปได้ว่า การดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของรัฐบาลด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและการกำกับดูแลธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปาและนวดเพื่อสุขภาพ สถานออกกำลังกายหรือฟิตเนส รวมทั้งการส่งเสริมและการกำกับดูแลการจัดทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว โดยมีการจัดทำกฎ ระเบียบ รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแล รวมทั้งควบคุมกิจการข้างต้นให้มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อประชาชน แต่เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลายฉบับและอยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้ของหลายหน่วยงานจึงอาจส่งผลให้การกำกับดูแล ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการบูรณาการด้านกฎหมาย หรือมีคณะทำงานกลางที่เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างสูงสุด

thumbnail_ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0002 thumbnail_ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0006 thumbnail_ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0007 thumbnail_ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0013

|  243 views

Leave a Comment

*

scroll to top