วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ จัดแถลงข่าวผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ จัดแถลงข่าวผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ

พฤษภาคม 18, 2017 3:35 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดแถลงข่าวผลการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ของคณะอนุกรรมการฯ
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานฯ กล่าวเปิดงานว่า กิจการตำรวจมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ด้านกระบวนการยุติธรรมบัญญัติให้ต้องมีการปฏิรูปกิจการตำรวจ ซึ่งการศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจครั้งนี้จะเป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปกิจการตำรวจให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านโครงสร้างระบบงาน ระบบงบประมาณ ประกอบด้วย การถ่ายโอนภารกิจ ระบบงบประมาณ ระบบนิติวิทยาศาสตร์ และ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๒. ด้านกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสรรหาตำรวจและระบบฝึกอบรม
๓ .ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การปรับปรุงการบริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล และเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน
การจัดทำแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจครั้งนี้เพื่อให้กิจการตำรวจสร้างศรัทธา และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เป็นตำรวจของประเทศและของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องตำรวจในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ โดยจะนำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

DSC_4064 DSC_4072 DSC_4075

|  420 views

Leave a Comment

*

scroll to top