วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 18, 2017 4:00 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓๑
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

พิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑.๑ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมืองพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่กรรมาธิการในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จากนั้น นายศิระชัย โชติรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในประเด็นทุนประเดิมค่าบำรุง พรรคการเมือง และบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
๑.๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง พิจารณาศึกษาเรื่อง การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรม: ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง โดยมีนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย และนายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น
๑.๓ คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. เป็นการล่วงหน้า (ร่างฯ ฉบับที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐) คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสร็จแล้ว และได้รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะโดยคณะอนุกรรมาธิการจะได้พิจารณาทบทวนความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป
๑.๔ คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ ได้ส่งผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ….” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการได้นำสรุปผล การสัมมนาของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาพิจารณาและอภิปรายในประเด็น ดังนี้
๑.๔.๑ การแบ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑.๔.๒ การเพิ่มอำนาจไต่สวนคดีอาญา
๑.๔.๓ การเพิ่มอำนาจติดตามทวงคืนทรัพย์สินของรัฐ
๑.๔.๔ การตรวจสอบงบการเงิน
๑.๔.๕ การให้คำแนะนำปรึกษา
ผลการพิจารณา ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

18553843_1451603601573049_1118830100_o 18554558_1451603578239718_1979474535_n 18578687_1451603588239717_809689735_n 18578798_1451603591573050_2062900183_n

|  229 views

Leave a Comment

*

scroll to top